– 2021 – luty

Decyzją Dyrektora Centralnego Biura Spisowego, podjętą w porozumieniu z Generalnym Komisarzem Spisowym, termin naboru kandydatów na rachmistrzów spisowych do NSP 2021 na terenie całego kraju zostaje przedłużony do 16 lutego 2021 r.

 W związku z powyższym oferty na rachmistrza spisowego można składać do Urzędu Gminy Hanna w terminie do 16 lutego 2021 r. 

Wzór oferty dostępny jest na …

Na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Hanna http://bip.gminahanna.pl/index.php/zmiana-studium-uwarunkowan-i-kierunkow-zagospodarywania-przestrzennego-gminy-hanna/662-projekt-zmiany-studium-uwarunkowan-i-kierunkow-zagospodarowania-przestrzennego-gm-hanna-wraz-z-prognoza-oddzialywania-na-srodowisko udostęopniony został projekt zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego gminy Hanna wraz z prognozą oddziaływania na środowisko – w ramach II publicznego wyłożenia do wglądu w dniach od 9 lutego 2021 r. do 11 marca 2021 r.  Uwagi do projektu studium należy składać w formie pisemnej do Wójta Gminy Hanna w nieprzekraczalnym terminie …

Back to top