– klauzula informacyjna- sprawy załatwiane milcząco

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.), dalej RODO, informuję, iż:

  1. Administrator

Administratorem Państwa danych osobowych jest Wójt Gminy Hanna, ul. Rynek 2/1, 22-220 Hanna, adres e-mail: gmina@gminahanna.pl nr tel. 83 379 80 16.

  1. Inspektor Ochrony Danych

Kontakt z wyznaczonym Inspektorem Ochrony Danych w sprawach dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych oraz realizacji przysługujących Państwu praw związanych z ich przetwarzaniem możliwy jest pod adresem e-mail: iod@data-partners.pl.

  1. Cel i podstawa prawna przetwarzania

Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu prowadzenia postępowania, o którym mowa w rozdziale 8a Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego dotyczącym milczącego załatwienia sprawy w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO. W przypadku podania danych osobowych niewynikających z przepisów prawa, Państwa dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody w zw. z art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

  1. Odbiorcy danych osobowych

Państwa dane osobowe mogą być przekazane podmiotom, które uprawnione są do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa. Ponadto mogą zostać ujawnione podmiotom, które przetwarzają dane osobowe na podstawie zawartych umów powierzenia. Dane mogą być także przekazane podmiotowi doręczającemu korespondencję
w ramach prowadzonego postępowania.

  1. Okres przechowywania danych osobowych

Państwa dane osobowe przetwarzane będą do momentu zakończenia realizacji celu określonego w pkt 3, a następnie przez okres wynikający z obowiązku archiwizacyjnego na podstawie ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. Jeżeli podstawą przetwarzania jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych, dane osobowe będą przetwarzane do momentu jej wycofania lub przez okres niezbędny do realizacji celu, w jakim zgoda została udzielona.

  1. Prawa osób, których dane dotyczą

Posiadają Państwo prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych,
ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

  1. Informacje o możliwości wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych

W przypadku, gdy przetwarzanie Państwa danych odbywa się na podstawie zgody przysługuje Państwu prawo
do wycofania tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody możliwe jest poprzez przesłanie przez Państwa oświadczenia o wycofaniu zgody na adres email: gmina@gminahanna.pl lub poprzez złożenie ww. oświadczenia w siedzibie Jednostki.

  1. Informacja o wymogu podania danych osobowych

Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem jest obligatoryjne. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości milczącego załatwienia sprawy w rozumieniu rozdziału 8a Kodeksu postępowania administracyjnego. Podanie danych osobowych niewynikających z przepisów prawa jest dobrowolne i odbywa się wyłącznie na podstawie udzielonej przez Państwa zgody, której nieudzielenie skutkować będzie brakiem możliwości realizacji celu, w jakim ta zgoda miała zostać udzielona.

Back to top