– Zawiadomienie o LI sesji Rady Gminy Hanna – 25 kwietnia 2024 r.

Hanna, 18 kwietnia 2024  r

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie § 24 ust. 3 Statutu Gminy Hanna  oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2023 r. poz. 40) uprzejmie informuję, że w dniu 25 kwietnia 2024 r. o godzinie 10:00 w Urzędzie Gminy Hannie odbędzie  LI sesja Rady Gminy Hanna.

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie.
  2. Stwierdzenie kworum.
  3. Przyjęcie porządku obrad.
  4. Przyjęcie protokołu z L sesji Rady Gminy Hanna.
  5. Podjęcie uchwały nr LI/300/2024 w sprawie Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2024-2026.
  6. Podjęcie uchwały nr LI/301/2024 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Włodawskiemu w zakresie Opracowanie dokumentacji projektowej dla inwestycji pn. : „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1090L Hanna – Janówka.”
  7. Podjęcie uchwały nr LI/302/2024 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
  8. Podjęcie uchwały nr LI/303/2024 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2024.
  9. Wręczenie podziękowań z okazji zakończenia VIII kadencji Rady Gminy Hanna w latach 2018 – 2024.
  10. Zakończenie obrad. 

Przewodniczący Rady Gminy Hanna

/-/ Marek Kwietniewski

.

Back to top