– Projekt zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego gm. Hanna wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Hanna http://bip.gminahanna.pl/index.php/zmiana-studium-uwarunkowan-i-kierunkow-zagospodarywania-przestrzennego-gminy-hanna/662-projekt-zmiany-studium-uwarunkowan-i-kierunkow-zagospodarowania-przestrzennego-gm-hanna-wraz-z-prognoza-oddzialywania-na-srodowisko udostęopniony został projekt zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego gminy Hanna wraz z prognozą oddziaływania na środowisko – w ramach II publicznego wyłożenia do wglądu w dniach od 9 lutego 2021 r. do 11 marca 2021 r.  Uwagi do projektu studium należy składać w formie pisemnej do Wójta Gminy Hanna w nieprzekraczalnym terminie do dnia  10 kwietnia 2021 r.:

Back to top