Aktualności

informacja

Drodzy Mieszkańcy.

PGE Dystrybucja S.A zawiadamia ,że planowana jest przerwa w dostawie energii elektrycznej dla odbiorców zamieszkałych na ulicach : Dworska ,Rynek, Szkolna.

Przerwa planowana jest w godz. 8:00- 11:00.

 

ZAWIADOMIENIE z dnia 3.12.2018

                                                                      Hanna, 3 grudzień 2018 r. 

                                                                                                            

                                                                                 

 

 

          Na podstawie § 24 ust. 3 Statutu Gminy Hanna oraz art.20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2018 r. poz. 994)  uprzejmie informuję,  że w dniu  14 grudnia 2018 r.  o godz. 13:00 w  sali posiedzeń Urzędu Gminy Hanna odbędzie się III sesja Rady Gminy Hanna.

 

 

Proponowany porządek obrad:

 

1.Otwarcie:

- stwierdzenie quorum,

- przyjęcie porządku obrad,

- przyjęcie protokołu z II sesji Rady Gminy Hanna.

2.Informacje z prac stałych komisji rady gminy.

3. Informacja wójta gminy z bieżącej działalności.

4. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.

5. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Gminy Hanna do Zgromadzenia Międzygminnego Związku Celowego we Włodawie.

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej na 2018 r.

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2018.

8. Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na 2019-2021.

9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2019.

10. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego, zakupu posiłku i żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem ”Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023

11.Zakończenie obrad.

 

Przewodniczący Rady Gminy Hanna

/-/ Marek Kwietniewski

 

Wigilia dniem wolnym- Urząd Gminy Hanna pracuje w sobotę, 8 grudnia

Wigilia Bożego Narodzenia będzie dniem wolnym od pracy w Urzędzie Gminy Hanna. W zamian urząd będzie pracował w sobotę, 8 grudnia 2018 r. w godzinach od 7.30 do 15.30. Wójt Gminy Hanna podpisał w tej sprawie stosowne zarządzenie.

Z A W I A D O M I E N I E - 30 listopada 2018 r. o godz. 13:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Hannie odbędzie się II sesja Rady Gminy Hanna.

                                                                                                                                                                                              

Z A W I A D O M I E N I E

            Na podstawie § 24 ust. 3 Statutu Gminy Hanna  oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2018 r. poz. 994 uprzejmie informuję,  że w dniu  30 listopada 2018 r.  o godz. 13:00  w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Hannie odbędzie się II sesja Rady Gminy Hanna.

Proponowany porządek obrad:

1.   Otwarcie:

- stwierdzenie quorum,

- przyjęcie porządku obrad,

- przyjęcie protokołu z I sesji Rady Gminy Hanna.

2.   Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Hanna.

3.   Podjęcie  uchwały w sprawie powołania stałych komisji rady gminy.

4.   Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójtowi Gminy Hanna.

5.   Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna przyjmowanej do obliczenia podatku leśnego na 2019 r.

6.   Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2019 r.

7.   Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Hanna na rok 2019.

8.   Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie gminy Hanna na rok 2019.

9.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej.

    10.   Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2018.

11.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami mogącymi realizować zadania pożytku publicznego na 2019 rok.

12.Dyskusja i zakończenie obrad.

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Hanna

 

/-/ Marek Kwietniewski

Podkategorie

Kalendarz wydarzeń

Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30