– Zawiadomienie o XLVIII sesji Rady Gminy Hanna – 15.12.2023 r.

Hanna, 1 grudnia 2023  r.

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie § 24 ust. 3 Statutu Gminy Hanna  oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2023 r. poz. 40) uprzejmie informuję, że w dniu 15 grudnia 2023 r. o godzinie 10:00 w Urzędzie Gminy Hannie odbędzie  XLVIII sesja Rady Gminy Hanna.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie.
 2. Stwierdzenie kworum.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z XLVII  sesji Rady Gminy Hanna.
 5. Informacja z prac stałych komisji Rady Gminy Hanna.
 6. Informacja wójta gminy z bieżącej działalności.
 7. Podjęcie uchwały nr XLVIII/281/2023 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku i żywności oraz określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego  w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem ,,Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024 – 2028.
 8. Podjęcie uchwały nr XLVIII/282/2023 w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego Gminy Hanna w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028.
 9. Podjęcie uchwały nr XLVIII/283/2023 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na rok 2023.
 10. Podjęcie uchwały nr XLVIII/284/2023 w sprawie uchwały budżetowej na rok 2023.
 11. Podjęcie uchwały nr XLVIII/285/2023 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.
 12. Podjęcie uchwały nr XLVIII/286/2023 w sprawie uchwały budżetowej na rok 2024.
 13. Wnioski i oświadczenia radnych.
 14. Zakończenie obrad. 

Przewodniczący Rady Gminy Hanna

/-/ Marek Kwietniewski

Back to top