– Uproszczone plany urządzenia lasów


W dniach od 1 września do 30 października 2023 r. w Urzędzie Gminy Hanna w godz. 9:00-14:00 wyłożone są projekty uproszczonych planów urządzenia lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa z terenu obrębów ewidencyjnych Gminy Hanna.

Dotyczy realizacji zadania pt.: „Wykonanie uproszczonych planów urządzenia lasu i inwentaryzacji stanu lasu wraz z przeprowadzeniem pełnej procedury oddziaływania na środowisku (w przypadku stwierdzenia potrzeby wykonania SOOŚ) dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych, położonych na terenie gminy Hanna w miejscowości Hanna, Dołhobrody, Kuzawka, Janówka, Dańce, Holeszów Nowy, Holeszów, Holeszów Osiedle, Lack, Zaświatycze, Konstantyn i Pawluki”

ZAWIADOMIENIE

Zawiadamiam, że w trybie art. 21 ust. 4 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach ( tj. Dz. U. z 2023 r. poz.412 ze zm.) w dniach  2023-09-01 –2023-10-30 w Urzędzie Gminy Hannie w Referacie Gospodarki Przestrzennej i Środowiska, w godzinach pracy urzędu, zostaną wyłożone do publicznego wglądu projekty uproszczonych planów urządzenia lasów niestanowiących własność Skarbu Państwa z terenu Gminy Hanna: Hanna, Dołhobrody, Kuzawka, Janówka, Dańce, Holeszów Nowy, Holeszów, Holeszów Osiedle, Lack, Zaświatycze, Konstantyn i Pawluki.

Jednocześnie informuję, że:

1. zgodnie art. 21 ust. 5 ustawy o lasach w okresie 30 dni od daty wyłożenia pUPUL do publicznego wglądu zainteresowani właściciele lasów mogą składać ewentualne zastrzeżenia i wnioski w sprawie projektu uproszczonego planu urządzenia lasu (liczy się data wpływu pisma). Starosta wydaje decyzje w sprawie uznania lub nieuznania zastrzeżeń lub wniosków;

2. dane w postaci map i rejestrów przygotowane zostały przez PODGiK Starostwa Powiatowego ze stanem na dzień 06.06.2023 r.;

3. wg zapisu art. 21 ust. 4 ustawy o lasach, dane zawarte w uproszczonym planie urządzenia lasów są podstawą naliczenia podatku leśnego;

4. poza użytkami Ls, nie były prowadzone prace na innych działkach oraz użytkach zalesionych;

5. nie ma możliwości usunięcia z projektów planów istniejących użytków leśnych ( ewidencyjnych Ls);

Back to top