– Zawiadomienie o L sesji Rady Gminy Hanna – 22 marca 2024 r.

Hanna, 14 marzec 2024  r.

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie § 24 ust. 3 Statutu Gminy Hanna  oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2023 r. poz. 40) uprzejmie informuję, że w dniu 22 marca 2024 r. o godzinie 10:00 w Urzędzie Gminy Hannie odbędzie  L sesja Rady Gminy Hanna.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie.
 2. Stwierdzenie kworum.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z XLIX  sesji Rady Gminy Hanna.
 5. Informacja z prac stałych komisji Rady Gminy Hanna.
 6. Podjęcie uchwały nr L/293/2024 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy.
 7. Podjęcie uchwały nr L/294/2024 w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego Gminy Hanna.
 8. Podjęcie uchwały nr L/295/2024 w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych.
 9. Podjęcie uchwały nr L/296/2024 w sprawie przyjęcie „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Hanna na 2024 r.”
 10. Podjęcie uchwały nr L/297/2024 w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Włodawskiemu.
 11. Podjęcie uchwały nr L/298/2024 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
 12. Podjęcie uchwały nr L/299/2024 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2024.
 13. Wnioski i oświadczenia radnych.
 14. Zakończenie obrad. 

Przewodniczący Rady Gminy Hanna

/-/ Marek Kwietniewski

Back to top