– (nieaktualne) OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY SKŁADNIKA MAJĄTKU RUCHOMEGO – Iveco Kapena Daily c 50

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY SKŁADNIKA MAJĄTKU RUCHOMEGO
Urząd Gminy w Hannie działając w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego informuje, iż posiada przeznaczony do sprzedaży:
Samochód Marki Iveco Kapena Daily c 50 – do przewozu osób niepełnosprawnych
Zasady sprzedaży składnika majątku ruchomego – składania ofert:
I. Nazwa i siedziba jednostki;
Urząd Gminy Hanna ,
ul. Rynek 2/1
22-220 Hanna
II. Miejsce i termin składania ofert;
1. Ofertę na formularzu (załącznik nr 1) należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy w Hannie w terminie do 03.01.2024 r. do godz. 10:00 w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Oferta na zakup Samochodu IVECO”.
2. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 03.01.2024 r. o godz. 10:15 w Urzędzie Gminy w Hannie w Referacie Gospodarki Przestrzennej i Środowiska.
3. W przypadku wysłania oferty za pośrednictwem poczty lub firmy kurierskiej, decyduje data i godzina wpływu przesyłki z oferta do siedziby Urzędu Gminy w Hannie, a nie data jej nadania.
III. Miejsce i termin, w którym można obejrzeć sprzedawany składnik majątku ruchomego;
W/w samochód można obejrzeć w obecności przedstawiciela sprzedającego w siedzibie Urzędu Gminy Hanna ul. Rynek 2/1 od 21.12.2023 r. do 29.12.2023 r. (w dni robocze) w godzinach od 8:00 do 15:00 po uprzednim telefonicznym kontakcie z przedstawicielami, numer telefonu 83 37 98 023 lub 83 37 90 803. Osobami upoważnionymi do kontaktu jest Pan Damian Matczuk.
IV. Rodzaj i typ sprzedawanego składnika majątku ruchomego;
1. Samochód marki; Iveco Kapena Daily c 50
2. Silnik poj. 2998 cm3 o mocy 107 kW (145KM)
3. Nr identyfikacyjny VIN: ZCFC50A2005759226
4. Przebieg wynosi; 344 563 km,
5. Polisa OC ważna jest do dnia 31.12.2023r.
V. Wadium;
Wadium wniesione – w wysokości 10 % (7110,00 zł brutto) ceny wywoławczej należy wpłacić przelewem przelewem na następujący rachunek bankowy Zamawiającego: BS Biała Podlaska O/Hanna nr rachunku: 05 8025 0007 0260 1863 2000 0060 z adnotacją „Wadium – Znak sprawy: GPiŚ.271.19.2023.DM”.w terminie do 02.01.2023 r do godz. 14:00 (wadium wnosi się w PLN). Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostały wybrane lub zostały odrzucone, zwraca się w terminie 7 dni, odpowiednio od dnia dokonania wyboru lub odrzucenia ofert.
Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy oferent, który zaoferował najwyższą cenę zakupu, uchyli się od zawarcia umowy kupna – sprzedaży, oraz gdy nabywca nie wpłaci kwoty nabycia samochodu zaoferowanej w ofercie w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy.
Wadium złożone przez oferenta, którego oferta została przyjęta – zostanie zachowane na poczet ceny zakupu pojazdu.
VI. Cena wywoławcza;
Cena wywoławcza samochodu została ustalona w oparciu o ceny rynkowe oraz stan techniczny i stopień zużycia pojazdu i wynosi: 71 100,00 złotych brutto (słownie; siedemdziesiąt jeden tysięcy sto złotych). Sprzedający wystawia fakturę VAT
VII. Wymagania, jakim powinna odpowiadać oferta;
Oferta pisemna w toku postępowania przetargowego ( załącznik nr 1) powinna zawierać:
• Imię, nazwisko, adres zamieszkania lub nazwę (firmy), adres siedziby oferenta, NIP, telefon kontaktowy, e-mail
• Oferowaną cenę i warunki jej zapłaty,
• Oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem przedmiotu przetargu lub w przypadku rezygnacji z oględzin że ponosi odpowiedzialność za wynikające z tego skutki.
• Dowód wniesienia wadium (oryginał lub kserokopia z podpisem za zgodność z oryginałem),
VIII. Zasady odrzucenia oferty;
1. Komisja odrzuci ofertę, jeżeli:
• Została złożona po wyznaczonym terminie lub w niewłaściwym miejscu lub przez oferenta, który nie wniósł wadium,
• Zawiera cenę niższą niż cena wywoławcza,
• Oferta nie zwiera danych i dokumentów wymienionych w pkt VII lub są one niekompletne, nieczytelne lub budzą inną wątpliwość, zaś złożenie wyjaśnień mogłoby prowadzić do uznania jej za nową ofertę.
2. O odrzuceniu oferty komisja przetargowa zawiadamia niezwłocznie oferenta.
IX. Inne informacje mające wpływ na zawarcie umowy;
1.Wszystkie koszty związane z nabyciem przedmiotu sprzedaży ponosi oferent (nabywca).
2. Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia w terminie wyznaczonym przez prowadzącego, nie dłuższym niż 7 dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży.
3. Wydanie przedmiotu sprzedaży i wystawienie faktury VAT nastąpi niezwłocznie po zaksięgowaniu wpłaty na koncie Urzędu Gminy Hanna nr 18 8025 0007 0260 1863 2000 0020 zaoferowanej ceny pomniejszonej o kwotę wadium.
4. W razie ustalenia, że kilku oferentów zaoferowało tę samą cenę, komisja zawiadamia oferentów, którzy złożyli równorzędne oferty, o terminie i miejscu przeprowadzenia aukcji.
5. Projekt umowy kupna i sprzedaży stanowi załącznik nr 2 do ogłoszenia.
X. Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych;
• Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Gminy Hanna, telefon kontaktowy: tel. 833798016. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: iod@data-partners.pl. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. Rozporządzenia. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
• – dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także – w przypadkach przewidzianych prawem – prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
• – wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym
przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
osobowych.
Załączniki:

Zarządzenie oraz pozostałe załączniki dostępne w stronie BIP (w zakładce 'Załączniki’) w odnośniku poniżej:

http://bip.gminahanna.pl/index.php/zamowienia-publiczne/zamowienia-do-30-tysiecy-euro/1327-ogloszenie-o-sprzedazy-skladnika-majatku-ruchomego

      Back to top