– 2021 – listopad

OBOWIĄZEK NAUKI W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

KONTROLA SPEŁNIANIA OBOWIĄZKU NAUKI – rok szkolny 2021/2022

  Podstawa prawna: art. 36 ust.15 ustawy z dnia 14.12.2016 r. – Prawo oświatowe

(Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 t.j.)

 Uwaga!!! Rodzice dzieci urodzonych w 2003,2004, 2005 i w 2006 roku, zamieszkałych na terenie gminy Hanna

Wójt Gminy Hanna zwraca się z prośbą do rodziców/opiekunów …

Ogłoszenie o wynikach konsultacji projektu uchwały w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok – dostępne jest na stronie:

http://bip.gminahanna.pl/index.php/urzad-gminy/obwieszczenia-i-ogloszenia/792-ogloszenie-o-wynikach-konsultacji-projektu-uchwaly-w-sprawie-uchwalenia-rocznego-programu-wspolpracy-z-organizacjami-pozarzadowymi-oraz-podmiotami-wymienionymi-w-art-3-ust-3-ustawy-o-dzialalnosci-pozytku-publicznego-i-o-wolontariacie-na-2022-rok 

Back to top