– Raport o stanie Gminy Hanna za 2021r.

Raport o stanie Gminy Hanna

Szanowni mieszkańcy, realizując obowiązek ustawowy wynikający z art. 28 aa ustawy o samorządzie gminnym ( Dz.U z 2022 roku poz. 559 z późń.zm.) przedstawiamy raport o stanie Gminy  Hanna za rok 2021, będący podsumowaniem działalności wójta w roku poprzednim z uwzględnieniem realizacji polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy .  Raport ten będzie rozpatrywany przez Radę Gminy podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium. W debacie będą mogli wziąć udział również mieszkańcy gminy, po wcześniejszym zgłoszeniu chęci udziału w debacie Przewodniczącemu Rady. 

Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie zobowiązany jest złożyć Przewodniczącemu Rady Gminy w Hannie  pisemne zgłoszenie poparte podpisami co najmniej  20 osób. Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez Przewodniczącego Rady zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15, chyba że Rada postanowi o zwiększeniu tej liczby. 

Sesja, na której odbędzie się debata nad raportem o stanie Gminy Hanna, planowana jest na 27 czerwca 2022 roku. W związku z powyższym zgłoszenia będą przyjmowane do dnia 24 czerwca 2022 roku do godziny 15.00 w sekretariacie Urzędu Gminy Hanna ul. Rynek 2/1, 22-220 Hanna.

Raport o stanie Gminy Hanna dostępny jest w  Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Hanna a także w sekretariacie Urzędu Gminy Hanna.

Back to top