– ZAWIADOMIENIE

Na podstawie § 24 ust. 3 Statutu Gminy Hanna  oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.)  uprzejmie informuję, że w dniu 31 stycznia 2022 r.  o godzinie 10:00  w Urzędzie Gminy w Hannie odbędzie się  XXXsesja Rady Gminy Hanna w formie zdalnej.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie.
 2. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Gminy Hanna z działalności Rady Gminy Hanna za 2021 rok.
 3. Sprawozdania z prac stałych komisji Rady Gminy Hanna za 2021 rok. 
 4. Stwierdzenie quorum.
 5. Podjęcie uchwały nr XXX/174/2022 w sprawie przyjęcia sprawozdań z prac stałych komisji Rady Gminy Hanna za 2021 rok.
 6. Podjęcie uchwały nr XXX/175/2022 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Hanna na 2022 rok.
 7. Podjęcie uchwały nr XXX/176/2022 w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Gminy Hanna na 2022 rok.
 8. Podjęcie uchwały nr XXX/177/2022 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójtowi Gminy Hanna.
 9. Podjęcie uchwały nr XXX/178/2022 w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych Rady Gminy Hanna.
 10. Podjęcie uchwały nr XXX/179/2022 w sprawie ustalenia wysokości i zasad przyznawania diet sołtysom.
 11. Podjęcie uchwały nr XXX/180/2022 w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/151/2021 Rady Gminy Hanna z dnia 20 września 2021 r. w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Hanna.
 12. Podjęcie uchwały nr XXX/181/2022 w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Hanna na 2022 r.”
 13. Podjęcie uchwały nr XXX/182/2022 w sprawie przyjęcia Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na 2022 rok.
 14. Podjęcie uchwały nr XXX/183/2022 w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Hanna.
 15. Podjęcie uchwały nr XXX/184/2022 w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 21 grudnia 2021 r. od Fundacji im. Nikoli Tesli z siedzibą w ul. Proletariacka 3/28, 15 – 449 Białystok.
 16. Podjęcie uchwały nr XXX/185/2022 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej na rok 2022.
 17. Podjęcie uchwały nr XXX/186/2022 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2022.
 18. Zakończenie obrad. 

Przewodniczący Rady Gminy Hanna

/-/ Marek Kwietniewski

Back to top