Gmina Hanna informuje, że w dniu 29.03.2022 r., została zawarta umowa o powierzenie grantu o numerze 4181/2/2022 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój Cyfrowy JST oraz cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00.

Środki otrzymane w ramach projektu zostaną przeznaczone na zakup
i dostawę nowych stacji roboczych wraz z niezbędnym oprogramowaniem oraz  przeprowadzenie diagnozy cyberbezpieczeństwa. Realizacja projektu jest niezbędna z uwagi na konieczność wymiany przestarzałego sprzętu IT oraz niekompatybilnego oprogramowania. Nowa infrastruktura znacząco podniesie jakość świadczonych usług oraz poprawi funkcjonowanie
i cyberbezpieczeństwo  Urzędu.

Termin realizacji projektu zgodnie z założeniami regulaminu konkursu będzie obejmował  maksymalnie 18 miesięcy od wejścia w życie umowy powierzenia grantu ale nie dłużej niż do dnia 30.09.2023 r.

Wartość projektu: 99 996,00 PLN.Wartość dofinansowania: 99 996,00 PLN (100%).

Exit mobile version