Aktualności

ZAWIADOMIENIE

                                                                       Hanna, 6 grudnia 2019 r.

                                                                                                

                                                                             ZAWIADOMIENIE

  

          Na podstawie § 24 ust. 3 Statutu Gminy Hanna  oraz art.20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2019 r. poz. 506)  uprzejmie informuję,  że w dniu   20 grudnia 2019 r.  o godz. 10:30  w  sali GOKiS w Hannie odbędzie się XII sesja Rady Gminy Hanna.

 

Proponowany porządek obrad:

 

1.Otwarcie:

- stwierdzenie quorum,

- przyjęcie porządku obrad,

- przyjęcie protokołu z XI sesji Rady Gminy Hanna

2.Informacja z prac stałych komisji Rady Gminy Hanna

  1. Informacja wójta gminy z bieżącej działalności.
  2. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Hanna na 2020 rok.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Włodawskiemu.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego w budynku wielolokalowym.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2019.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na rok 2020.
  8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2020.
  9. Wnioski i oświadczenia radnych.
  10. Dyskusja i zakończenie obrad.

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Hanna

/-/ Marek Kwietniewski

Wigilia 22.12.2019 r. godz. 17:00

Hanna jak co roku wprowadza w klimat Świąt Bożego Narodzenia. W parku postawiliśmy kilkumetrową choinkę, natomiast szopka bożonarodzeniowa tym razem stanie obok naszego kościoła. Właśnie tam w najbliższą niedzielę o godz. 17.00 zapraszamy na spotkanie opłatkowe. Tradycyjnie już będzie Św. Mikołaj z prezentami dla najmłodszych. W tym roku dorośli również coś od niego otrzymają. Nie zabraknie oczywiście wspólnego kolędowania oraz skromnego poczęstunku. Przed tym wydarzeniem po raz pierwszy w pełni zaprezentujemy tegoroczną iluminację świąteczną. Zapraszamy mieszkańców także innych gmin.

Ogłoszenie

Wójt Gminy Hanna zaprasza:

1. mieszkańców sołectwa Holeszów na zebranie wiejskie, które odbędzie się dnia 14 listopada 2019 r.

o godzinie 16.00 w świetlicy wiejskiej w Holeszowie. Przedmiotem zebrania będą wybory sołtysa oraz rady sołeckiej.

W przypadku braku frekwencji zebraniu w pierwszym terminie, wyznacza się drugi termin na ten sam dzień na godzinę 16.15.

2. mieszkańców sołectwa Pawluki na zebranie wiejskie, które odbędzie się dnia 15 listopada 2019 r. o godzinie

16.00 w remizie strażackiej w Dołhobrodach. Przedmiotem zebrania będą wybory sołtysa oraz rady sołeckiej.

W przypadku braku frekwencji zebraniu w pierwszym terminie, wyznacza się drugi termin na ten sam dzień na godzinę 16.15.

I N F O R M A C J A

I N F O R M A C J A

Niniejszym informuję, że została uruchomiona platforma internetowa: eBOK dostępna pod adresem   https://ughanna.epodatnik.info  , która umożliwia wgląd do konta dotyczącego rozliczenia za pobór wody oraz odbiór ścieków.

Posiadacze adresów e-mail powinni zarejestrować się. 

Po zarejestrowaniu – utworzeniu konta, użytkownik zostanie przypisany przez Informatyka urzędu gminy do konta w programie WODA.

Niniejsza platforma  m.in. umożliwia wgląd do wystawionych faktur, bieżących i zaległych opłat, odczytów wodomierzy, regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków z terenu gminy Hanna oraz do obowiązujących taryf.

Faktury za dostawę wody i odprowadzania ścieków będą wysyłane w formie elektronicznej na podany adres e-mail, po złożeniu pisemnego oświadczenia o akceptacji przesłania faktur drogą elektroniczną.

                                                         Wójt Gminy Hanna

Podkategorie

Kalendarz wydarzeń

Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30