Aktualności

Zapraszamy na spotkanie informacyjne dotyczące programu ,,Czyste Powietrze”

 

   Zaproszenie

 

Wszystkich chętnych mieszkańców gminy Hanna zapraszamy na spotkanie informacyjne dotyczące programu  ,,Czyste Powietrze” które odbędzie się dnia 28.10.2021 o godz. 1200w świetlicy wiejskiej w Zaświatyczach. Jest to kompleksowy program, którego celem jest zmniejszenie lub uniknięcie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery przez domy jednorodzinne.

Na spotkaniu zostaną omówione możliwości dofinansowania  / wymiany pieców, ocieplenia budynków, wymiany stolarki okienne i drzwiowej.

 

                                                                                                      Z poważaniem

                                                                                                                Pracownicy UG Hanna- organizatorzy

Nabór wniosków na sprzęt komputerowy dla mieszkających nadal na terenach po PGRowych dzieci (wnuków, prawnuków) byłych pracowników PGR

page1image52571312

Nabór wniosków na sprzęt komputerowy dla mieszkających nadal na terenach po PGRowych dzieci (wnuków, prawnuków) byłych pracowników PGR

19 października 2021

Termin naboru: wnioski należy składać w Urzędzie Gminy Hanna do dnia 25.10. 2021 r.

Warunkiem uzyskania wsparcia jest złożenie oświadczenia wskazującego, że:

a) dziecko zamieszkuje miejscowość Gminy Hanna na terenie której funkcjonowało niegdyś zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwo gospodarki rolnej, czyli Holeszów PGR.

b) dziecko wskazane w niniejszym oświadczeniu jest członkiem rodziny (krewnym w linii prostej, tj. rodzicie, dziadkowie, pradziadkowie/opiekunem prawnym) Pani/Pana, który to pracował niegdyś w zlikwidowanym państwowym przedsiębiorstwie gospodarki rolnej.

c) dziecko wskazane w niniejszym oświadczeniu nie otrzymało na własność lub w drodze użyczenia, w ostatnim roku oraz roku poprzedzającym rok złożenia przedmiotowego wniosku (tj. w roku 2020 i 2021), komputera stacjonarnego lub przenośnego będącego laptopem zakupionego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych lub zwrotu kosztów, lub dofinansowania zakupu tych rzeczy.

Dofinansowanie będzie można otrzymać na:

 •   komputer stacjonarny lub laptop,

 •   tablet,

  Informacje dodatkowe:

 •   informacje szczegółowe można uzyskać na
  stronie https://www.gov.pl/web/cppc/wsparcie-ppgr

 •   zgodnie z zapisami umowy komputery są udostępniane w ramach umowy użyczenia,

 •   dokumenty należy składać kompletne łącznie ze zgodą na przetwarzanie danych

  osobowych oraz nieobligatoryjnym poświadczeniem potwierdzających dany fakt zatrudnienia w danych PPGR.

  Dokumenty potrzebne do złożenia wniosku:

 •   Załącznik 1 - Oświadczenie o wyborze sprzętu,

 •   Załącznik 2 - Wypełnia rodzic/opiekun prawny w przypadku osoby niepełnoletniej),

 •   Załącznik 3 - Wypełnia pełnoletni uczeń, którego dotyczy oświadczenie),

 •   Załącznik 4 - Zgoda na przetwarzanie danych osobowych Granty PPGR).

  Pliki do pobrania

 
page1image63712512 page1image63706176 page1image63702336
page2image52780144page2image54273408 page2image54266880

Ogłoszenie o konsultacjach projektu uchwały: w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami mogącymi realizować zadania pożytku publicznego na 2022 rok

O G Ł O S Z E N I E

Działając na podstawie uchwały Nr XVIII/95/16 Rady Gminy Hanna z dnia 27.09.2016r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach pożytku publicznego:

o g ł a s z a m

 konsultacje projektu uchwały: w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami mogącymi realizować zadania pożytku publicznego na 2022 rok

Wójt Gminy Hanna zaprasza zainteresowane organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z późn. zm.) do wzięcia udziału w konsultacjach projektu uchwały w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami mogącymi realizować zadania pożytku publicznego na 2022 rok.

Celem przeprowadzenia konsultacji jest przedstawienie organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektu uchwały w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami mogącymi realizować zadania pożytku publicznego na 2022 rok, a w konsekwencji uzyskanie opinii zainteresowanych podmiotów w zakresie przygotowania konsultowanego projektu uchwały.

Konsultacje odbywać się będą do 29.10.2021 r., w formie wypełnienia załączonego formularza zawierającego opinie i uwagi do projektu uchwały, kierowanego do  Wójta Gminy Hanna.

W konsultacjach mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działające na terenie gminy Hanna.

Wypełniony formularz należy dostarczyć do dnia 29.10.2021 r. na:

 • adres poczty elektronicznej Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
 • numer faksu 833 798 003
 • adres siedziby Urząd Gminy w Hannie, 22-220 Hanna, ul. Rynek 2/1 – do godz. 15:00.

O terminie decyduje data wpływu do Urzędu Gminy Hanna.

Załączniki: Projekt uchwały oraz formularz dostępne są do pobrania ze strony: http://bip.gminahanna.pl/index.php/urzad-gminy/obwieszczenia-i-ogloszenia/782-ogloszenie-o-konsultacjach-projektu-uchwaly-w-sprawie-uchwalenia-rocznego-programu-wspolpracy-z-organizacjami-pozarzadowymi-i-innymi-podmiotami-mogacymi-realizowac-zadania-pozytku-publicznego-na-2022-rok 

Ogłoszenie o konsultacjach zostaje zamieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Hanna, na stronie www.gminahanna.pl oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Hanna od dnia 08.10.2021 r. do dnia 29.10.2021 r.

Hanna, dn. 08.10.2021 r.                                                                   Wójt Gminy Hanna

 

#SZCZEPMY SIĘ

Zawiadomienie

Podkategorie

Kalendarz wydarzeń

Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30