Aktualności

KOMUNIKAT DLA ROLNIKÓW POSZKODOWANYCH PRZEZ DESZCZ NAWALNY

W związku z wystąpieniem szkód w uprawach rolnych spowodowanych deszczem nawalnym, Wójt Gminy Hanna informuje, że rolnicy z terenu gminy którzy ponieśli straty w uprawach rolnych w wyniku w/w niekorzystnego zjawiska atmosferycznego, mogą składać wnioski o oszacowanie szkód w gospodarstwach rolnych.

Wyznacza się nieprzekraczalny termin składania wniosków do dnia
15 lipca 2020 roku.

Miejsce: Urząd Gminy Hanna pokój numer 6.

Załączniki do pobrania:

 

 

INFORMACJA

Niniejszym informuję, że zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2019 r. poz. 1437, z późn. zm.) zabrania się wprowadzania do kanalizacji sanitarnej wód opadowych i roztopowych oraz wód drenażowych.

W przypadku naruszenia tego zakazu usługodawca ma prawo wypowiedzieć umowę z usługobiorcą na odbiór ścieków, jednocześnie podlegając między innymi karze grzywny w wysokości do 10 000 zł. 

 Wójt Gminy Hanna

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY HANNA

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY HANNA

o wyłożeniu do publicznego wglądu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Hanna

         Na podstawie art. 11 pkt 7 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. 2020 poz. 293 ze zm.), art.  39  ust.  1  pkt  2  ustawy  z  dnia  3 października  2008   r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 283 ze zm.) oraz uchwały nr XXXIV/181/2018 Rady Gminy Hanna z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Hanna,

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu

projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Hanna wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 30 czerwca do 31 lipca 2020 r. w siedzibie Urzędu Gminy Hanna, ul. Rynek 2/1, 22-220 Hanna, w godzinach pracy Urzędu oraz o publikacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Hanna (www.bip.gminahanna.pl)

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 12 lipca 2020 r. o godz. 15.00 w siedzibie Urzędu Gminy Hanna, ul. Rynek 2/1, 22-220 Hanna.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 39 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego oraz w prognozie oddziaływania na środowisko może wnieść uwagi.

Uwagi do projektu studium należy składać w formie pisemnej do Wójta Gminy Hanna w nieprzekraczalnym terminie do dnia do 24 sierpnia 2020 r.:

  • pocztą na adres Urzędu Gminy Hanna, Rynek 2/1, 22-220 Hanna,
  • za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadanie publiczne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 346) opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP,
  • ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy Hanna, ul. Rynek 2/1, 22-220 Hanna, w godzinach pracy Urzędu,
  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

Uwaga powinna zawierać imię i nazwisko lub nazwę jednostki organizacyjnej, adres oraz oznaczenia nieruchomości (nr działki, arkusz mapy), której uwaga dotyczy.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Hanna.

 

Hanna, 22 czerwca 2020 r.

Wójt Gminy Hanna

/-/ Grażyna Kowalik

zawiadomienie

Zaproszenie do współpracy

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Hannie realizuje projekt pn. "Klimaty Hanny - obraz pędzlem i dźwiękiem malowany", Dofinansowany ze środków NARODOWEGO CENTRUM KULTURY w ramach Programu KULTURA - INTERWENCJE 2020. Zapraszamy do współpracy i udziału w projekcie wszystkich, którzy "zakochali się w Hannie" i którym zależy aby jej piękno było utrwalone i nie uległo zapomnieniu. W ramach projektu chcemy zrealizować wystawę fotografii przedstawiającą dawną wieś, Hannę - miejscowość i gminę z przed lat. Zwracamy sie z prośbą do mieszkańców posiadających stare zdjęcia o kontakt i zaangażowanie w realizację działań projektowych, niech każdy z nas ma swój wkład w ocaleniu od zapomnienia unikalnych obrazów. Fotografie sprzed lat posłużą również do projektowania i wykonania Muralu.

 

Swoje zaproszenie kierujemy również to tych, którzy zechcą wziąć udział w plenerze malarskim, realizowanym w ramach projektu, poprzedzonym warsztatami malarskimi, które poprowadzi zaprzyjaźniony prof. Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie Stanisław Baj. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt osobisty, telefoniczny lub mailowy.

Kontakt: 83 37 98 042, 600 354 130, 667 346 150, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. 

Do zobaczenia na plenerze w pięknych okolicznościach przyrody. 

Ogłoszenie Urzędu Gminy Hanna

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Hanna Nr 19/2020 z dnia 2 czerwca 2020 r., dzień 12 czerwca 2020 r. (piątek) w Urzędzie Gminy Hanna będzie dniem wolnym od pracy, w zamian za święto przypadające w sobotę 15 sierpnia 2020 r. oraz dzień 24 grudnia 2020 r. (czwartek) będzie dniem wolnym od pracy, w zamian za święto przypadające w sobotę 26 grudnia 2020 r.– art. 130 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.

Podkategorie

Kalendarz wydarzeń

Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31