Aktualności

Zawiadomienie

                                                                       Hanna, 3 marzec 2020 r.

                                                                                                

ZAWIADOMIENIE

 

          Na podstawie § 24 ust. 3 Statutu Gminy Hanna  oraz art.20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2019 r. poz. 506)  uprzejmie informuję,  że w dniu   13 marca 2020 r.  o godz. 10:30  w  sali Urzędu Stanu Cywilnego w Hannie odbędzie się XIV sesja Rady Gminy Hanna.

 

Proponowany porządek obrad:

1.Otwarcie:

- stwierdzenie quorum,

- przyjęcie porządku obrad,

- przyjęcie protokołu z XIII sesji Rady Gminy Hanna

 1. Informacja Międzygminnego Związku Celowego we Włodawie o segregacji odpadów na terenie gminy Hanna.

3.Informacja z prac stałych komisji Rady Gminy Hanna

 1. Informacja wójta gminy z bieżącej działalności.
 2. Sprawozdanie z realizacji Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych za 2019 rok, wnioski do dalszej pracy.
 3. Ocena funkcjonowania oświaty za 2019 rok.
 4. Informacja o funkcjonowaniu opieki zdrowotnej w gminie Hanna.
 5. Analiza stanu ochrony przeciwpożarowej i zagrożeń pożarowych na terenie gminy Hanna.
 6. Analiza stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy Hanna.
 7. Analiza stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego na terenach zagrożonych powodzią w gminie.
 8. Analiza wykorzystania funduszu sołeckiego.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu z prawem dostępu i przejazdu na nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Hanna, na rzecz PGE Dystrybucja S.A.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego, stanowiącego własność Gminy Hanna.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2019.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na 2020-2023.
 13. Wnioski i oświadczenia radnych.
 14. Dyskusja i zakończenie obrad.

 

Przewodniczący Rady Gminy Hanna

/-/ Marek Kwietniewski

Koronawirus

Mobilny punkt informacyjny- Fundusze Europejskie

👉𝟮𝟭 𝗹𝘂𝘁𝗲𝗴𝗼 𝘄 𝗴𝗼𝗱𝘇. 𝟵.𝟬𝟬 - 𝟭𝟯.𝟬𝟬 𝗲𝗸𝘀𝗽𝗲𝗿𝗰𝗶 𝗣𝘂𝗻𝗸𝘁𝗼́𝘄 𝗜𝗻𝗳𝗼𝗿𝗺𝗮𝗰𝘆𝗷𝗻𝘆𝗰𝗵 𝗙𝘂𝗻𝗱𝘂𝘀𝘇𝘆 𝗘𝘂𝗿𝗼𝗽𝗲𝗷𝘀𝗸𝗶𝗰𝗵 𝗯𝗲̨𝗱𝗮̨ 𝗱𝗼 𝗱𝘆𝘀𝗽𝗼𝘇𝘆𝗰𝗷𝗶 𝗺𝗶𝗲𝘀𝘇𝗸𝗮𝗻́𝗰𝗼́𝘄 𝘄 𝗨𝗿𝘇𝗲̨𝗱𝘇𝗶𝗲 𝗚𝗺𝗶𝗻𝘆 𝗛𝗮𝗻𝗻𝗮, 𝘂𝗹. 𝗥𝘆𝗻𝗲𝗸 𝟮/𝟭

Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich, działająca na terenie województwa lubelskiego, od czerwca 2011 roku realizuje przedsięwzięcie, którego celem jest ułatwienie mieszkańcom dostępu do informacji i wiedzy dotyczącej możliwości wsparcia różnych inicjatyw z funduszy Unii Europejskiej oraz pomoc w sprawnej realizacji projektu.

 

Mammografia

ODBIÓR FAKTUR ZA WODĘ/ŚCIEKI

I N F O R M A C J A

Niniejszym informuję, że została uruchomiona platforma internetowa: eBOK dostępna pod adresem  https://ughanna.epodatnik.info  , która umożliwia wgląd do konta dotyczącego rozliczenia za pobór wody oraz odbiór ścieków.

Po zarejestrowaniu – utworzeniu konta, użytkownik zostanie przypisany przez Informatyka urzędu gminy do konta w programie WODA.

Niniejsza platforma  m.in. umożliwia wgląd do wystawionych faktur, bieżących i zaległych opłat, odczytów wodomierzy, regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków z terenu gminy Hanna oraz do obowiązujących taryf.

Odbiorcy usług, którzy chcą otrzymywać faktury w formie elektronicznej a nie złożyli jeszcze pisemnego oświadczenia o akceptacji przesyłania faktur drogą elektroniczną, powinni złożyć takie oświadczenie w Urzędzie Gminy Hanna, pokój nr 8.

Oświadczenie można pobrać ze strony:  http://www.gminahanna.pl/urzad-gminy/dokumenty/do-pobrania/pliki/file/86-o-s-w-i-a-d-c-z-e-n-i-e-o-akceptacji-faktur-przesylanych-droga-elektroniczna lub w Urzędzie Gminy pokój nr 8. 

Więcej informacji pod nr tel. 83 37 90 802. 

                                                         Wójt Gminy Hanna

Podkategorie

Kalendarz wydarzeń

Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30