Aktualności

OGŁOSZENIE

O G Ł O S Z E N I E

Wójt Gminy Hanna informuje, że dla mieszkańców wsi: 

-Holeszów, dnia 9 czerwca 2020 r. (wtorek) w świetlicy wiejskiej w Holeszowie, w godzinach 8:30 - 12:00 będą rozdawane przez pracownika Urzędu faktury za wodę,

- Kuzawka, dnia 10 czerwca 2020 r. (środa) w świetlicy wiejskiej w Kuzawce,  w godzinach 8:30 - 12:00 będą rozdawane przez pracownika Urzędu faktury za wodę.

 

Prosimy wszystkich użytkowników korzystających z wodociągu w miejscowości Holeszów oraz Kuzawka, aby w miarę swoich możliwości zgłosili się po odbiór swoich faktur. 

 

Wójt Gminy Hanna

/-/ Grażyna Kowalik 

 

Zdalna szkoła + kolejne dofinansowanie dla uczniów

 
 
To już drugi, od czasu ogłoszenia na terenie Polski stanu zagrożenia epidemicznego, konkurs organizowany przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa, w którym JST mogą uzyskać 100% dofinansowanie na zakup sprzętu komputerowego umożliwiającego realizację zdalnych lekcji uczniom wykluczonym cyfrowo.
 
CPPC znalazło kolejne oszczędności z Funduszy Europejskich, z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, które postanowiło przeznaczyć na zakup sprzętu dla uczniów z rodzin wielodzietnych. Łącznie z programem #zdalnaszkoła CPPC przeznaczyło 366 mln PLN na walkę z wykluczeniem cyfrowym uczniów.
 
Zgodnie z danymi z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, w Polsce znajduje się ponad 150 tys rodzin wielodzietnych 3+, znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Kuratoria Oświaty, wielu uczniów, nie przystąpiło do nauki zdalnej, w związku z brakiem możliwości technicznych. Dlatego ten program kierujemy głównie do rodzin ubogich z minimum trojgiem dzieci.

Kultura Interwencje - program dotacyjny

Narodowe Centrum Kultury rozstrzygnęło nabór w programie Kultura - Interwencje 2020. Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Hannie znalazł się w gronie beneficjentów! W tym roku do programu zgłoszono 1622 wnioski, po dokonaniu oceny merytorycznej wyłoniono 277 zwycięskich. Wniosek pod nazwą "Klimaty Hanny - pejzaż pędzlem i dźwiękiem malowany" uplasował się na 120 miejscu. 

Realizacja działań zaplanowanych w projekcie „Klimaty Hanny - Pejzaż pędzlem i dźwiękiem malowany”
- Warsztaty malarskie pod kierunkiem prof. Stanisława Baja podczas, których uczestnicy poznają tajniki kilku technik malarskich oraz pracy w plenerze.
- Plener malarski „Klimaty Hanny"
- wystawa poplenerowa malarstwa wraz z wydrukiem katalogów
- Koncert folkowy,
- projekt i realizacja Muralu 3D
- "Czas zamknięty w kadrze - Nasza Dawna Wieś”- akcja zbierania i archiwizacji starych fotografii, które będą wykorzystane do projektowania Muralu 3D.
- Wystawa starych fotografii,
- Wydruk tablic ze zdjęciami "Czas zamknięty w kadrze - Nasza Dawna Wieś”

Zawiadomienie - XV Sesja Rady Gminy

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Hanna, 6 maja 2020 r.

                                                                                                

                                                                                                                                                                            ZAWIADOMIENIE

 

          Na podstawie § 24 ust. 3 Statutu Gminy Hanna  oraz art.20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2019 r. poz. 506)  uprzejmie informuję,  że w dniu   14.05.2020 r.  o godz. 10:00  w  sali GOKiS odbędzie się XV sesja Rady Gminy Hanna.

 

Proponowany porządek obrad:

1.Otwarcie:

- stwierdzenie quorum,

- przyjęcie porządku obrad,

- przyjęcie protokołu z XIV sesji Rady Gminy Hanna

2.Informacja Międzygminnego Związku Celowego we Włodawie o segregacji odpadów na terenie gminy Hanna.

3.Informacja z prac stałych komisji Rady Gminy Hanna

4.Informacja wójta gminy z bieżącej działalności.

5.Sprawozdanie z realizacji Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych za 2019 rok, wnioski do dalszej pracy.

6.Ocena funkcjonowania oświaty za 2019 rok.

7.Informacja o funkcjonowaniu opieki zdrowotnej w gminie Hanna.

8.Analiza stanu ochrony przeciwpożarowej i zagrożeń pożarowych na terenie gminy Hanna.

9.Analiza stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy Hanna.

10.Analiza stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego na terenach zagrożonych powodzią w gminie.

11.Aktualne wykorzystania funduszu sołeckiego.

12.Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Hannie, w tym Gminnej Biblioteki Publicznej w Hannie, świetlic wiejskich za rok 2019.

13.Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hannie za rok 2019.

14.Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2019.

15.Informacja w sprawie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy za 2019 r.

16.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt osób bezdomnych w ośrodkach wsparcia - schronisku dla osób bezdomnych oraz schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi.

17.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2020-2022.

18.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Programu współpracy Gminy Hanna z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami mogącymi realizować zadania pożytku publicznego na 2019 rok.

19.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozy finansowej na 2020 -2024.

20.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2020.

21.Wnioski i oświadczenia radnych.

22.Dyskusja i zakończenie obrad.

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                               Przewodniczący Rady Gminy Hanna

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        /-/ Marek Kwietniewski

Podkategorie

Kalendarz wydarzeń

Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31