Aktualności

Zawiadomienie

                                                                       Hanna, 3 marzec 2020 r.

                                                                                                

ZAWIADOMIENIE

 

          Na podstawie § 24 ust. 3 Statutu Gminy Hanna  oraz art.20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2019 r. poz. 506)  uprzejmie informuję,  że w dniu   13 marca 2020 r.  o godz. 10:30  w  sali Urzędu Stanu Cywilnego w Hannie odbędzie się XIV sesja Rady Gminy Hanna.

 

Proponowany porządek obrad:

1.Otwarcie:

- stwierdzenie quorum,

- przyjęcie porządku obrad,

- przyjęcie protokołu z XIII sesji Rady Gminy Hanna

 1. Informacja Międzygminnego Związku Celowego we Włodawie o segregacji odpadów na terenie gminy Hanna.

3.Informacja z prac stałych komisji Rady Gminy Hanna

 1. Informacja wójta gminy z bieżącej działalności.
 2. Sprawozdanie z realizacji Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych za 2019 rok, wnioski do dalszej pracy.
 3. Ocena funkcjonowania oświaty za 2019 rok.
 4. Informacja o funkcjonowaniu opieki zdrowotnej w gminie Hanna.
 5. Analiza stanu ochrony przeciwpożarowej i zagrożeń pożarowych na terenie gminy Hanna.
 6. Analiza stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy Hanna.
 7. Analiza stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego na terenach zagrożonych powodzią w gminie.
 8. Analiza wykorzystania funduszu sołeckiego.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu z prawem dostępu i przejazdu na nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Hanna, na rzecz PGE Dystrybucja S.A.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego, stanowiącego własność Gminy Hanna.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2019.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na 2020-2023.
 13. Wnioski i oświadczenia radnych.
 14. Dyskusja i zakończenie obrad.

 

Przewodniczący Rady Gminy Hanna

/-/ Marek Kwietniewski

Kalendarz wydarzeń

Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30