– Zawiadomienie o III sesji Rady Gminy Hanna – 28 czerwca 2024 r.

Hanna, 14 czerwca 2024  r.

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie § 24 ust. 3 Statutu Gminy Hanna  oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024 r. poz. 609) uprzejmie informuję, że w dniu 28 czerwca 2024 r. o godzinie 10:00 w Urzędzie Gminy Hannie odbędzie III sesja Rady Gminy Hanna.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie kworum.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z II  sesji Rady Gminy Hanna.
 5. Informacja z prac stałych komisji Rady Gminy Hanna.
 6. Informacja wójta gminy z bieżącej działalności.
 7. Raport o stanie Gminy Hanna za 2023 rok.
  • a) debata nad raportem o stanie Gminy Hanna za 2023 rok.
 8. Podjęcie uchwały nr III/7/2024 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Hanna wotum zaufania.
 9. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu gminy Hanna za rok 2023 r.
  • a) odczytanie uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie zaopiniowania przedłożonego przez Wójta Gminy Hanna sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2023 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego i objaśnieniami;
  • b) odczytanie uchwały Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Hanna z dnia 3 czerwca 2024 r. w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Hanna z tytułu wykonania budżetu za 2023 rok;
  • c) dyskusja nad sprawozdaniem finansowym, sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy oraz informacją o stanie mienia gminy.
 10. Podjęcie uchwały nr III/8/2024 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Hanna za rok 2023.
 11. Podjęcie uchwały nr III/9/2024 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Hanna za 2023 rok.
 12. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za rok 2023 i innych programów.
 13. Sprawozdanie z realizacji Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych za 2023 rok.
 14. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2023 rok.
 15. Podjęcie uchwały nr III/10/2024 w sprawie zmiany w wieloletniej prognozie finansowej.
 16. Podjęcie uchwały nr III/11/2024 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2024.
 17. Podjęcie uchwały nr III/12/2024 w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Gminy Miejskiej Włodawa.
 18. Wnioski i oświadczenia radnych.
 19. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy Hanna

/-/ Krzysztof Struk

Back to top