– Zawiadomienie o II sesji Rady Gminy Hanna – 22 maja 2024 r.

Hanna, 15 maja 2024  r.

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie § 24 ust. 3 Statutu Gminy Hanna  oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024 r. poz. 609) uprzejmie informuję, że w dniu 22 maja 2024 r. o godzinie 10:00 w Urzędzie Gminy Hannie odbędzie II sesja Rady Gminy Hanna.

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji.
  2. Stwierdzenie kworum.
  3. Przyjęcie porządku obrad.
  4. Przyjęcie protokołu z I  sesji Rady Gminy Hanna.
  5. Podjęcie uchwały nr II/3/2024 w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Hanna.
  6. Podjęcie uchwały nr II/4/2024 w sprawie powołania komisji stałych Rady Gminy Hanna.
  7. Podjęcie uchwały nr II/5/2024 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójtowi Gminy Hanna.
  8. Podjęcie uchwały nr II/6/2024 w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Gminy Hanna do Zgromadzenia Międzygminnego Związku Celowego we Włodawie.
  9. Wnioski i oświadczenia radnych.
  10. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy Hanna

/-/ Krzysztof Struk

Back to top