– Zawiadomienie o XLIX sesji Rady Gminy Hanna – 26.01.2024 r.

18 stycznia 2024  r.

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie § 24 ust. 3 Statutu Gminy Hanna  oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2023 r. poz. 40) uprzejmie informuję, że w dniu 26 stycznia 2024 r. o godzinie 10:00 w Urzędzie Gminy Hannie odbędzie  XLIX sesja Rady Gminy Hanna.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie.
 2. Stwierdzenie kworum.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z XLVIII  sesji Rady Gminy Hanna.
 5. Informacja z prac stałych komisji Rady Gminy Hanna.
 6. Informacja wójta gminy z bieżącej działalności.
 7. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Gminy Hanna z działalności Rady Gminy Hanna za 2023 rok.
 8. Sprawozdania z prac stałych komisji Rady Gminy Hanna za 2023 rok.
 9. Podjęcie uchwały nr XLIX/287/2024 w sprawie przyjęcia sprawozdań z prac stałych komisji Rady Gminy Hanna za 2023 rok.
 10. Podjęcie uchwały nr XLIX/288/2024 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Hanna na 2024 rok.
 11. Podjęcie uchwały nr XLIX/289/2024 w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Gminy Hanna na 2024 rok.
 12. Podjęcie uchwały nr XLIX/290/2024 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia  przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Gmina Hanna.
 13. Podjęcie uchwały nr XLIX/291/2024 w sprawie przyjęcia „Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych praz przeciwdziałania narkomanii na 2024 rok”.
 14. Podjęcie uchwały nr  XLIX/292/2024 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2024.
 15. Wnioski i oświadczenia radnych.
 16. Zakończenie obrad. 

Przewodniczący Rady Gminy Hanna

/-/ Marek Kwietniewski

Back to top