– Zawiadomienie o XLIII sesji Rady Gminy Hanna

Hanna, 13.06.2023 r.

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie § 24 ust. 3 Statutu Gminy Hanna  oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2023 r. poz. 40) uprzejmie informuję, że w dniu 26 czerwiec 2023 r. o godzinie 10:00 w Urzędzie Gminy Hannie odbędzie  XLIII sesja Rady Gminy Hanna.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie.
 2. Stwierdzenie kworum.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z XLII  sesji Rady Gminy Hanna.
 5. Sprawozdanie z działalności Izby Rolniczej.
 6. Informacja z prac stałych komisji Rady Gminy Hanna.
 7. Raport o stanie Gminy Hanna w 2022 roku.
 8. debata nad raportem o stanie Gminy Hanna w 2022 roku.
 9. Podjęcie uchwały nr XLIII/253/2023 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Hanna wotum zaufania.
 10. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu gminy Hanna za rok 2022 r.
 11. odczytanie uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie zaopiniowania przedłożonego przez Wójta Gminy Hanna sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2022 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego i objaśnieniami;
 12. odczytanie uchwały Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Hanna z dnia 29 maja 2023 w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Hanna z tytułu wykonania budżetu za 2022 rok;
 13. dyskusja nad sprawozdaniem finansowym, sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy oraz informacją o stanie mienia gminy.
 14. Podjęcie uchwały nr XLIII/254/2023 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Hanna za rok 2022.
 15. Podjęcie uchwały nr XLIII/255/2023 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Hanna za 2022 rok.
 16. Informacja wójta gminy z bieżącej działalności.
 17. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Hannie, w tym Gminnej Biblioteki Publicznej w Hannie, świetlic wiejskich za 2022 rok.
 18. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za rok 2022 i innych programów.
 19. Sprawozdanie z realizacji Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych za 2022 rok.
 20. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2022 rok.
 21. Podjęcie uchwały nr XLIII/256/2023  w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Hannie.
 22. Podjęcie uchwały nr XLIII/257/2023  w sprawie zmiany w wieloletniej prognozie finansowej.
 23. Podjęcie uchwały nr XLIII/258/2023  w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2023.
 24. Podjęcie uchwały nr XLIII/259/2023  w sprawie udzielenia w 2023 roku dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Hannie z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego.
 25. Podjęcie uchwały nr  XLIII/260/2023 w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Gminie Hańsk.
 26. Wnioski i oświadczenia radnych.
 27. Zakończenie obrad. 

Przewodniczący Rady Gminy Hanna

/-/ Marek Kwietniewski

Back to top