Hanna, 16.01.2023 r.

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie § 24 ust. 3 Statutu Gminy Hanna  oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2023 r. poz. 40) uprzejmie informuję, że w dniu 30 stycznia 2023 r. o godzinie 10:00 w Urzędzie Gminy Hannie odbędzie  XLI sesja rady Gminy Hanna.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie.
 2. Stwierdzenie kworum.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z XXXIX sesji Rady Gminy Hanna.
 5. Przyjęcie protokołu z XL sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Hanna.
 6. Informacja wójta gminy z bieżącej działalności.
 7. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Gminy Hanna z działalności Rady Gminy Hanna za 2022 rok.
 8. Sprawozdania z prac stałych komisji Rady Gminy Hanna za 2022 rok.
 9. Podjęcie uchwały nr XLI/235/2023 w sprawie przyjęcia sprawozdań z prac stałych komisji Rady Gminy Hanna za 2022 rok.
 10. Podjęcie uchwały nr XLI/236/2023 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Hanna na 2023 rok.
 11. Podjęcie uchwały nr XLI/237/2023 w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Gminy Hanna na 2023 rok.
 12. Podjęcie uchwały nr XLI/238/2023 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Włodawskiemu na przebudowę drogi powiatowej nr 1703L DW 816 – Dołhobrody – DW 816.
 13. Podjęcie uchwały nr XLI/239/2023 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.
 14. Podjęcie uchwały nr XLI/240/2023 w sprawie uchwały budżetowej na rok 2023.
 15. Wnioski i oświadczenia radnych.
 16. Zakończenie obrad. 

Przewodniczący Rady Gminy Hanna

/-/ Marek Kwietniewski

Exit mobile version