– ZAWIADOMIENIE

Na podstawie § 24 ust. 3 Statutu Gminy Hanna  oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2022 r. poz. 559, z późn. zm.)  uprzejmie informuję, że w dniu 31 marzec 2022 r.  o godzinie 10:00 w Urzędzie Gminy w Hannie odbędzie się  XXXII sesja Rady Gminy Hanna.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie.
 2. Stwierdzenie kworum.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z XXXI sesji Rady Gminy Hanna.
 5. Informacja z prac stałych komisji Rady Gminy Hanna.
 6. Informacja wójta gminy z bieżącej działalności.
 7. Przedstawienie sprawozdania z realizacji Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych za rok 2021.
 8. Ocena funkcjonowania oświaty za 2021 rok.
 9. Analiza stanu ochrony przeciwpożarowej i zagrożeń pożarowych na terenie gminy Hanna.
 10. Analiza stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy Hanna.
 11. Analiza bezpieczeństwa przeciwpowodziowego na terenach zagrożonych powodzią w gminie.
 12. Podjęcie uchwały nr XXXII/186/2022 w sprawie zbycia nieruchomości.
 13. Podjęcie uchwały nr XXXII/187/2022 w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych w Kuzawce.
 14. Podjęcie uchwały nr XXXII/188/2022 zmieniająca uchwałę nr XXX/181/2022 Rady Gminy Hanna z dnia 31 stycznia 2022 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody  i odprowadzania ścieków.
 15. Podjęcie uchwały nr XXXII/189/2022 w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Hanna na 2022 r.”
 16. Podjęcie uchwały nr XXXII/190/2022 w sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników ochotniczych straży pożarnych z Gminy Hanna biorących udział w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniach lub ćwiczeniach pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną, Gminę Hanna lub inne uprawnione podmioty.
 17. Podjęcie uchwały nr XXXII/191/2022 w sprawie przystąpienia Gminy Hanna do realizacji programu „Korpusu Wsparcia Seniorów” na rok 2022.
 18. Podjęcie uchwały nr XXXII/192/2022 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Hanna na lata 2022 – 2025.
 19. Podjęcie uchwały nr XXXII/193/2022 w sprawie udzielenia pożyczki długoterminowej Stowarzyszeniu LAS z siedzibą w Hannie.
 20. Podjęcie uchwały nr XXXII/194/2022 w sprawie udzielenia w 2022 roku dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Hannie, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu średniego samochodu specjalnego pożarniczego, ratowniczo – gaśniczego.
 21. Podjęcie uchwały nr XXXII/195/2022 w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Włodawskiemu
 22. Podjęcie uchwały nr XXXII/196/2022 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na rok 2022.
 23. Podjęcie uchwały nr XXXII/197/2022 w sprawie uchwały budżetowej na rok 2022.
 24. Wnioski i oświadczenia radnych.
 25. Zakończenie obrad. 

Przewodniczący Rady Gminy Hanna

/-/ Marek Kwietniewski

Back to top