Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Hannie realizuje  Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022, który dofinansowany jest ze środków państwowego funduszu celowego – Funduszu Solidarnościowego.

Na realizację Programu w roku 2022 Gmina Hanna otrzymała:

– wartość dofinansowania: 683 550,00 zł

– całkowita wartość: 683 550,00 zł

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia.

Usługi asystenckie w ramach Programu skierowane są do mieszkańców Gminy Hanna:

Usługi asystenckie w ramach Programu są bezpłatne.

 Usługi asystencji osobistej mogą w szczególności polegać na pomocy asystenta w:

  1. wykonywaniu czynności dnia codziennego dla uczestnika Programu;
  2. wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem Programu w wybrane przez uczestnika miejsce;
  3. załatwianiu spraw urzędowych;
  4. korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);
  5. zaprowadzaniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej lub przyprowadzaniu ich z niej.

W wyniku realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022 na obszarze Gminy Hanna zapewnione zostaną:

1)      możliwość skorzystania przez osoby niepełnosprawne z pomocy asystenta przy wykonywaniu codziennych czynności i funkcjonowaniu w życiu społecznym – łącznie zaplanowano 16920 godzin usług asystenckich;

2)      ograniczenie skutków niepełnosprawności oraz stymulowanie osób niepełnosprawnych do podejmowania aktywności i umożliwienie realizowania prawa do niezależnego życia;

3)      przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność oraz wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych, umożliwienie osobom niepełnosprawnym uczestnictwa w życiu lokalnej społeczności np. poprzez udział w wydarzeniach społecznych, kulturalnych, rozrywkowych czy też sportowych;

Informacje na temat realizacji Programu na obszarze Gminy Hanna można uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Hannie lub pod numerem telefonu 83 3798208.

Exit mobile version