Gmina Hanna

Hanna, 19 listopad 2021r.

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie § 24 ust. 3 Statutu Gminy Hanna  oraz art.20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2021 r. poz. 1372, 1834)  uprzejmie informuję,  że w dniu 30 listopada  2021 r.  o godzinie 10.00 w Urzędzie Gminy w Hannie odbędzie się XXVIII sesja Rady Gminy Hanna.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie.
 2. Stwierdzenie kworum.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z XXV sesji Rady Gminy Hanna.
 5. Przyjęcie protokołu z XXVI sesji Rady Gminy Hanna.
 6. Przyjęcie protokołu z XXVII sesji Rady Gminy Hanna.
 7. Informacja z prac stałych komisji Rady Gminy Hanna.
 8. Informacja wójta gminy z bieżącej działalności.
 9. Podjęcie uchwały nr XXVIII/157/2021 w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna przyjmowanej do obliczania podatku leśnego na 2022 r.
 10. Podjęcie uchwały nr XXVIII/158/2021 w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie gminy Hanna.
 11. Podjęcie uchwały nr XXVIII/159/2021 w sprawie obniżenia  średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczania podatku rolnego na 2022r.
 12. Podjęcie uchwały nr XXVIII/160/2021 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązującej na terenie gminy Hanna na rok 2022.
 13. Podjęcie uchwały nr XXVIII/161/2021 w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie gminy Hanna na rok 2022.
 14. Podjęcie uchwały nr XXVIII/162/2021 w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Hanna
 15. Podjęcie uchwały nr XXVIII/163/2021 w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok
 16. Podjęcie uchwały nr XXVIII/164/2021 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości przez Gminę Hanna
 17. Podjęcie uchwały nr XXVIII/165/2021 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej.
 18. Podjęcie uchwały nr XXVIII/166/2021  w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2021.
 19. Wnioski i oświadczenia radnych.
 20. Zakończenie obrad. 

Przewodniczący Rady Gminy Hanna

/-/ Marek Kwietniewski

Back to top