– Nabór wniosków na sprzęt komputerowy dla mieszkających nadal na terenach po PGRowych dzieci (wnuków, prawnuków) byłych pracowników PGR

Nabór wniosków na sprzęt komputerowy dla mieszkających nadal na terenach po PGRowych dzieci (wnuków, prawnuków) byłych pracowników PGR

19 października 2021

Termin naboru: wnioski należy składać w Urzędzie Gminy Hanna do dnia 25.10. 2021 r.

Warunkiem uzyskania wsparcia jest złożenie oświadczenia wskazującego, że:

a) dziecko zamieszkuje miejscowość Gminy Hanna na terenie której funkcjonowało niegdyś zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwo gospodarki rolnej, czyli Holeszów PGR.

b) dziecko wskazane w niniejszym oświadczeniu jest członkiem rodziny (krewnym w linii prostej, tj. rodzicie, dziadkowie, pradziadkowie/opiekunem prawnym) Pani/Pana, który to pracował niegdyś w zlikwidowanym państwowym przedsiębiorstwie gospodarki rolnej.

c) dziecko wskazane w niniejszym oświadczeniu nie otrzymało na własność lub w drodze użyczenia, w ostatnim roku oraz roku poprzedzającym rok złożenia przedmiotowego wniosku (tj. w roku 2020 i 2021), komputera stacjonarnego lub przenośnego będącego laptopem zakupionego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych lub zwrotu kosztów, lub dofinansowania zakupu tych rzeczy.

Dofinansowanie będzie można otrzymać na:

 •  komputer stacjonarny lub laptop,
 • tablet,Informacje dodatkowe:
 • informacje szczegółowe można uzyskać na
  stronie https://www.gov.pl/web/cppc/wsparcie-ppgr
 • zgodnie z zapisami umowy komputery są udostępniane w ramach umowy użyczenia,
 • dokumenty należy składać kompletne łącznie ze zgodą na przetwarzanie danychosobowych oraz nieobligatoryjnym poświadczeniem potwierdzających dany fakt zatrudnienia w danych PPGR.Dokumenty potrzebne do złożenia wniosku:
 • Załącznik 1 – Oświadczenie o wyborze sprzętu,
 • Załącznik 2 – Wypełnia rodzic/opiekun prawny w przypadku osoby niepełnoletniej),
 • Załącznik 3 – Wypełnia pełnoletni uczeń, którego dotyczy oświadczenie),
 • Załącznik 4 – Zgoda na przetwarzanie danych osobowych Granty PPGR).Pliki do pobrania
Back to top