Aktualności

Projekt uchwały

Wójt Gminy Hanna zamieszcza projekt uchwały i program współpracy z organizacjami poza rządowymi na rok 2015. Uwagi do programu proszę składać w sekretariacie urzędu gminy.

                                                                                                                   P R O J E K T              

 

Uchwała Nr  XL/…../14

Rady Gminy Hanna

z dnia 7 listopada 2014 r.

 

w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Hanna z organizacjami pozarządowymi na rok 2015

 

           Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 19 i art 18 ust. 2 pkt 15 ustawy o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2013 r., poz. 594, z późn. zm.) i art. 5a ust. 1 ustawy z dnia  24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie (t.j. Dz. U.z 2014 r. , poz. 1118) Rada Gminy  Hanna uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się „Program współpracy Gminy Hanna z organizacjami pozarządowymi na rok 2015 ”  stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.              

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Hanna.

§ 3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Załącznik do uchwały  Nr XL/…../14

Rady Gminy Hanna 

z dnia 7 listopada 2014 r

 

                                                                

 

                 PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY HANNA

                 Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA ROK 2015

 

Wstęp

 

           W demokratycznym społeczeństwie organizacje pozarządowe stanowią znakomitą bazę dla rozwoju lokalnych społeczności, gdyż skupiają  najaktywniejszych i najbardziej wrażliwych na sprawy społeczne obywateli danego środowiska. Niezbędne jest włączenie podmiotów pozarządowych w system funkcjonowania gminy na zasadzie równego partnerstwa.

 

Konstytucyjna zasada pomocniczości oraz wynikające z innych ustaw kompetencje jednostek samorządu terytorialnego stanowią podstawę rozwoju wzajemnych relacji miedzy administracją publiczną a organizacjami pozarządowymi.

 

          Organizacje pozarządowe potrafią stosować  niekonwencjonalne metody rozwiązywania problemów, którymi się zajmują. Podejmują często ryzyko zagadnień niepopularnych, mało znanych lub takich, którymi nie zajmuje się jakakolwiek służba publiczna. Organizacje te stają się w coraz szerszym zakresie odpowiedzialnym i kompetentnym partnerem samorządu terytorialnego w zakresie realizacji zadań publicznych. Sprawna i ekonomicznie zasadna  realizacja tych zadań wymaga udziału organizacji pozarządowych specjalizujących się w określonym rodzaju działalności. Podmioty te są kuźnią osób, które  podejmują działania  na rzecz małych społeczności, miejscem kształcenia liderów. Dla bieżącej pracy organizacji pozarządowych istotne znaczenie ma zarówno wymiana doświadczeń, jak również ich współpraca z samorządem gminnym. Władze samorządowe mogą podejmować we współpracy z organizacjami pozarządowymi działania służące realizacji strategii rozwoju gminy oraz przygotowanie do funkcjonowania w strukturach Unii Europejskiej. W ramach realizacji programu kontynuowane będą jasne i czytelne rozwiązania, realnie włączające  i utwierdzające miejscowe organizacje pozarządowe w systemie demokracji lokalnej.

 

           Program współpracy z organizacjami pozarządowymi wynika z zapisów art. 7 ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594, z późn. zm.) i jest realizacją art. 5a  ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j (Dz. U.  z 2014 r., poz. 1118), zwanej dalej Ustawą.

 

Rozdział 1

Cele programu

 

           Podstawowymi założeniami  programu współpracy Gminy Hanna  z organizacjami pozarządowymi na 2015 rok jest:

 1. kształtowanie demokratycznego ładu społecznego w środowisku lokalnym, poprzez budowanie partnerstwa między administracją publiczną a organizacjami pozarządowymi;
 2. zwiększenie wpływu sektora obywatelskiego na kreowaniepro-społecznej w gminie;
 3. integracja podmiotów polityki lokalnej obejmującej swym zakresem sferę zadań publicznych wynikających z art. 4 ustawy;
 4. umacnianie w świadomości społecznej poczucia odpowiedzialności za siebie, swoje otoczenie, wspólnotę lokalną oraz jej tradycje;
 5. stworzenie warunków do zwiększenia aktywności społecznej mieszkańców gminy;
 6. prowadzenie nowatorskich i bardziej efektywnych działań na rzecz społeczności lokalnej;
 7. zwiększenie udziału mieszkańców w rozwiązywaniu lokalnych problemów;
 8. otwarcie na innowacyjność, konkurencyjność poprzez umożliwienie organizacjom pozarządowym indywidualnego wystąpienia z ofertą realizacji niektórych zadań publicznych.

 

Rozdział 2

Przedmiot współpracy

 

             Przedmiotem współpracy władz Gminy Hanna z organizacjami pozarządowymi jest:

 1. realizacja zadań gminy określonych w ustawach;
 2. podwyższanie efektywności działań kierowanych do mieszkańców gminy;
 3. tworzenie systematycznych rozwiązań ważnych problemów społecznych;
 4. określenie ważnych potrzeb społecznych i sposobu ich zaspakajania;
 5. konsultowanie aktów prawa lokalnego.

 

 Rozdział 3

Podmiot współpracy

 

           Podmiotami współpracy są:

 1. organizacje pozarządowe, nie będące jednostkami sektora finansów publicznych, niedziałające w celu osiągnięcia zysku, osoby prawne lub jednostki nie posiadające osobowości prawnej utworzone na podstawie przepisów ustawy, w tym fundacje i stowarzyszenia, z zastrzeżeniem art. 3 ust. 4, 5 i 6 ustawy;
 2. osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościołw Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego;
 3. stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego.

 

 Rozdział 4

 Formy współpracy

 

             Współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie realizacji zadań publicznych odpowiednio do terytorialnego zakresu działania organów Gminy Hanna opiera się na zasadach: suwerenności stron, partnerstwa, pomocniczości, efektywności, uczciwej konkurencji i jawności. Współpraca ta w zakresie odpowiadającym zadaniom Gminy może odbywać się w szczególności w formach:

 1. zlecenia realizacji zadań publicznych w zakresie określonym w ustawie;
 2. wzajemnego informowania się o planowanych kierunkach działalności i współdziałania w celu zharmonizowania tych kierunków;
 3. z organizacjami pozarządowymi odpowiednio do zakresu ich działania projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tej organizacji;
 4. tworzenie wspólnych zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym, złożonym z przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz przedstawicieli organów Gminy.

 

Rozdział 5

Zakres współpracy

 

               W roku 2015 Gmina Hanna będzie wspierała lub powierzała podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego realizację zadań publicznych w zakresie wyszczególnionym w art. 4 ust. 1 ustawy, tj. :

 1. pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywaniem szans tych rodzin i osób;
 2. działalności charytatywnej;
 3. podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
 4. działalności na rzecz mniejszości narodowych;
 5. ochrony i promocji zdrowia;
 6. działania na rzecz osób niepełnosprawnych; 
 7. promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;
 8. upowszechniania i ochrony praw kobiet oraz pozostających bez pracyzagrożonych zwolnieniem z pracy;
 9. przedsiębiorczości;
 10. działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
 11. nauki, edukacji, oświaty i wychowania;
 12. krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży;
 13. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji;
 14. upowszechniania kultury fizycznej i sportu;
 15. ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
 16. porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania społecznym;
 17. upowszechniania wiedzy i umiejętności na rzecz obronności państwa;
 18. upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji;
 19. ratownictwa i ochrony ludności;
 20. pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych wojen w kraju i za granicą;
 21. upowszechnianie i ochrona praw konsumentów;
 22. działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
 23. promocji i organizacji wolontariatu;
 24. działalności wspomagającej technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w pkt 1 - 23.


Zasięg terytorialny

 

            Program współpracy dotyczy organizacji pozarządowych prowadzących swoją działalność na terenie Gminy Hanna i na rzecz jej mieszkańców, bez względu na siedzibę organizacji.


Rozdział 6

 Zlecenia realizacji zadań publicznych

 

         Zlecenie realizacji zadań publicznych organizacjom pozarządowym może nastąpić w formach przewidzianych w ustawie, a w szczególności poprzez:

 1. powierzanie wykonywanych zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie ich realizacji,

 lub 

       2. wspieranie takich zadań, wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji.


Realizacja programu współpracy

 

            Za przebieg programu współpracy zgodnie z jego założeniami odpowiadają:

 1. Rada- w zakresie wytyczania polityki społecznej i finansowej Gminy Hanna oraz merytorycznej współpracy z organizacjami;
 2. Wójt Gminy – w zakresie realizacji tej polityki, dysponowania środkami w ramach budżetu, zlecania organizacjom realizacji zadań gminy w formie powierzenia lub wspierania tych zadań, wspierania organizacyjnego i merytorycznego organizacji pozarządowych;
 3. referaty merytoryczne Urzędu Gminy w Hannie - w zakresie bieżącej współpracy z organizacjami pozarządowymi;
 4. komisje Rady Gminy – w zakresie koordynacji współpracy z organizacjami i kontaktów pomiędzy organizacjami pozarządowymi, a poszczególnymi komisjami merytorycznymi Rady Gminy Hanna. 

 

Współpraca z Radą Gminy Hanna

 

             Przedstawiciele organizacji pozarządowych zainteresowani różnymi aspektami funkcjonowania Gminy mają możliwość uzyskania bieżących informacji na temat prac merytorycznych komisji Rady Gminy, jak i przekazywania w tym zakresie Przewodniczącemu Rady Gminy w formie pisemnej swoich wniosków i opinii.

 

Współpraca z Wójtem Gminy

 

            Organizacje pozarządowe maja możliwość przekazywania swoich wniosków bezpośrednio Wójtowi Gminy, należy je składać w sekretariacie Urzędu Gminy.

 

Współpraca z Urzędem Gminy

 

1. Poszczególne referaty merytoryczne Urzędu Gminy stosownie do potrzeb zgłaszanych przez organizacje będą organizować spotkania organizacji z przedstawicielami tych referatów.

2. O terminach tych spotkań będą informowane organizacje, które zadeklarują wcześniej zainteresowanie daną dziedziną. W ramach spotkań będą miały możliwość uzyskania informacji o interesującym je zagadnieniu oraz przedstawienia swoich wniosków, propozycji i informacji mogących usprawnić dziedziny funkcjonowania gminy.

 

       Formy pomocy udzielanej organizacjom przez władze Gminy

 

            W ramach programu współpracy organizacje pozarządowe mogą uzyskać następujące formy wsparcia ich działalności:

 1. finansowy współudział, w ramach zaplanowanych w budżecie Gminy środków, w realizowanych przez organizacje zadań publicznych;
 2. pomoc przy organizacji konsultacji i szkoleń w celu podniesienia sprawności funkcjonowania organizacji pozarządowych;
 3. inspirowanie i współpraca w pozyskiwaniu środków z innych źródeł (w tym z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej);
 4. udostępniania lokalu na spotkania;
 5. promocja działalności organów w mediach;
 6. udzielanie rekomendacji organizacjom pozarządowym współpracującym z Gminą;
 7. pomoc w nawiązywaniu kontaktów międzynarodowych. 

                                              

Media

 

            Zgłaszając się bezpośrednio do Wójta Gminy organizacje pozarządowe mogą umieszczać informacje i ogłoszenia dotyczące ich bieżącej działalności na stronie BIP Gminy.

 

Fundusze strukturalne Unii Europejskiej  

 

            Informacji na temat funduszy strukturalnych udziela Referat Organizacyjny Urzędu Gminy w Hannie.


Przekazywanie środków finansowych

 

          Przekazywanie środków finansowych będzie regulowane każdorazowo przez zawieranie umowy.

 

 Wysokość środków przeznaczonych na realizację programu

 

         Na realizację zadań publicznych objętych niniejszym programem przeznacza się kwotę w wysokości 18.000,- zł  (słownie : osiemnaście  tysięcy złotych.)

 

        Zakres zadań planowanych do zlecenia organizacjom pozarządowym w 2015 roku

 1. W 2015 roku planuje się zlecenie zadań publicznych w formie powierzenia wykonywania tych zadań wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie ich realizacji lub wspieranie zadań z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji w zakresie sportu i kultury fizycznej:
  1. upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży,
  2. organizowanie wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży,
  3. inicjowanie imprez o charakterze rekreacyjno-sportowym promującym Gminę Hanna,
  4. wspieranie sportu w klubach sportowych uczestnicząwe współzawodnictwie  prowadzonych przez polskie związki sportowe,
  5. promocja Gminy Hanna podczas wszelkich imprez gminnych i regionalnych,
  6. wspieranie działań  upowszechniających sport i rekreację wśród osób niepełnosprawnych oraz działań na rzecz aktywizacji seniorów.

2. Organizacje pozarządowe oraz inne uprawnione podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego wymienione w art. 3 ust. 3 Ustawy, mogą z własnej inicjatywy złożyć ofertę realizacji zadań publicznych, także tych, które są realizowane dotychczas w inny sposób, w tym przez organy administracji publicznej.

 

Rozdział 7

  Tryb udzielania dotacji

 

 1. Powierzenie realizacji zadań publicznych oraz udzielanie wsparcia organizacjom pozarządowym odbywa się po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert, zgodnie z przepisami art. 11 – 13 Ustawy.
 2. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert nastąpi co najmniej 30 dni przed realizacją zadań publicznych.
 3. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert dotyczącego realizacji zadań Gminy na rok 2015 nastąpi:
  1. na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Hanna;
  2. na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Hannie .

4. W ciągu 7 dni od upływu terminu składania wniosków, lista podmiotów ubiegających się o dotacje, rodzaj zadań oraz wielkość wnioskowanych dotacji zostanie umieszczona na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Hannie oraz zostanie podana do publicznej wiadomości na stronach internetowych gminy.

 

 Rozdział 8

 Postanowienia końcowe

 

          Organizacje pozarządowe mogą składać wnioski, uwagi i propozycje dotyczące funkcjonowania programu współpracy w roku 2015 celem dokonania zmian przy formułowaniu programu na 2016 rok.

 

Stosowne pisma adresowane do Wójta Gminy Hanna należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Hanna.

 

  

 

 

 

                             

 

 

 

       


Kalendarz wydarzeń

Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31