Aktualności

Komunikat kolektory

logo eulu

KOMUNIKAT  
KOLEKTORY SŁONECZNE

Wójt Gminy Hanna informuje mieszkańców, że Gmina uzyskała dofinansowanie projektu o nazwie ,,EKO-ENERGIA W GMINIE HANNA" w ramach Osi Priorytetowej VI. Środowisko i czysta energia Działania 6.2. Energia przyjazna środowisku Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 - 2013.
Projekt przewiduje  dostawę i montaż 265 indywidualnych zestawów płaskich kolektorów słonecznych do podgrzewania wody w budynkach mieszkalnych na terenie gminy Hanna.


Ze względu na krótki czas, w jakim Gmina musi przedstawić Zarządowi Województwa Lubelskiego komplet dokumentów potrzebny do podpisania umowy o dofinansowanie wyznaczamy właścicielom nieruchomości, którzy w 2012r. złożyli deklaracje udziału w przedmiotowym projekcie termin podpisania umów z gminą w dniach od 10.02.2014 r. do 21.02.2014r. w Urzędzie Gminy w Hannie, lub na wiejskich spotkaniach, organizowanych w tych dniach w poszczególnych miejscowościach. Nie podpisanie umów z gminą przez właścicieli lub wszystkich współwłaścicieli danej posesji będzie skutkowało brakiem montażu wyżej wymienionych instalacji.
Stosowne dokumenty obejmą umowy z właścicielami nieruchomości na:
● użyczenie nieruchomości (budynku mieszkalnego) i określenie warunków użyczenia nieruchomości dla potrzeb realizacji projektu,
● określenie zasad partycypacji w realizowanym projekcie kosztów dostawy i montażu indywidualnych zestawów płaskich kolektorów słonecznych.
W celu podpisania umowy niezbędnymi załącznikami będą:
1.    Dowód osobisty.
2.    Tytuł prawny do nieruchomości zabudowanej potwierdzający prawo własności /współwłasności/ inny tytuł prawny do nieruchomości. np. akt notarialny, wypis z księgi wieczystej.
Do Urzędu Gminy w Hannie należy dostarczyć oryginał i ksero w/w dokumentów.


Uwaga !
Orientacyjny koszt partycypacji (wkład własny) w kosztach to ok. 1200 – 3500 zł w zależności od wielkości instalacji solarnej (uzależnionej od ilości mieszkańców w budynku).
Ostateczny koszt montażu poszczególnych rodzajów instalacji będzie znany po przeprowadzeniu wszystkich postępowań przetargowych w ramach Projektu.


W przypadku współwłasności, wszyscy współwłaściciele muszą wyrazić zgodę na udział w projekcie i podpisać stosowną umowę.
Po opracowaniu projektów stosownych umów, deklaracji i oświadczeń zostaną one niezwłocznie zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Gminy w Hannie, na tablicach ogłoszeń oraz przekazane Sołtysom.
Osoby, które są zainteresowane przystąpieniem do projektu, mogą zostać wpisane na listę rezerwową.

Osoba do kontaktu w sprawie projektu – Edyta Drzymalska, tel. 505 892 223.

Kalendarz wydarzeń

Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31