– Blog

Strategia pozwala na racjonalizację lokalnej polityki społecznej. Wyznacza cele strategiczne, operacyjne i działania, których wdrożenie powinno w znaczny sposób przyczynić się do rozwiązywania wielu problemów społecznych i zminimalizować skutki negatywnych zjawisk występujących na obszarze gminy.Konsultacje społeczne prowadzone będą do dnia 26.11.2021r. w formie przyjmowania uwag i opinii, poprzez:• wysłanie pocztą tradycyjną lub dostarczenie w formie pisemnej osobiście …

Read more Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Hannie zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących projektu „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Hanna na lata 2021-2027”.

Informacja o wykazie lokali stanowiących własność Gminy Hanna przeznaczonych do oddania w najem została zamieszczona na stronie: http://bip.gminahanna.pl/index.php/urzad-gminy/obwieszczenia-i-ogloszenia/794-wykaz-lokali-uzytkowych-stanowiacych-wlasnosc-gminy-hanna-przeznaczonych-do-oddania-w-najem-3 

Read more Wykaz lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Hanna przeznaczonych do oddania w najem

OBOWIĄZEK NAUKI W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

KONTROLA SPEŁNIANIA OBOWIĄZKU NAUKI – rok szkolny 2021/2022

  Podstawa prawna: art. 36 ust.15 ustawy z dnia 14.12.2016 r. – Prawo oświatowe

(Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 t.j.)

 Uwaga!!! Rodzice dzieci urodzonych w 2003,2004, 2005 i w 2006 roku, zamieszkałych na terenie gminy Hanna

Wójt Gminy Hanna zwraca się z prośbą do rodziców/opiekunów …

Read more Uwaga !!! rodzice dzieci urodzonych w 2003,2004, 2005 i w 2006 roku

Ogłoszenie o wynikach konsultacji projektu uchwały w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok – dostępne jest na stronie:

http://bip.gminahanna.pl/index.php/urzad-gminy/obwieszczenia-i-ogloszenia/792-ogloszenie-o-wynikach-konsultacji-projektu-uchwaly-w-sprawie-uchwalenia-rocznego-programu-wspolpracy-z-organizacjami-pozarzadowymi-oraz-podmiotami-wymienionymi-w-art-3-ust-3-ustawy-o-dzialalnosci-pozytku-publicznego-i-o-wolontariacie-na-2022-rok 

Read more Ogłoszenie o wynikach konsultacji projektu uchwały w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok

Back to top