Aktualności

Informacja Wojewody Lubelskiego w związku z wystąpieniem ogniska ptasiej grypy

W związku z wystąpieniem ogniska wirusa ptasiej grypy typu H5N8 na terenie województwa lubelskiego zwracam się do Państwa z prośbą o rozpowszechnienie wśród hodowców drobiu informacji o konieczności zachowania szczególnej ostrożności i odpowiednich środków bioasekuracji przy obsługiwaniu drobiu. Przyczyni się to do minimalizacji ryzyka dalszego rozprzestrzeniania się wirusa ptasiej grypy. W szczególności należy wdrożyć następujące środki bezpieczeństwa biologicznego:

 1. zabezpieczyć budynki, w których utrzymywany jest drób przed dostępem dzikich zwierząt, w tym dzikiego ptactwa;
 2. zabezpieczyć paszę i źródło wody przed dostępem dzikiego ptactwa;
 3. nie karmić i nie poić drobiu na zewnątrz budynków inwentarskich;
 4. stosować w gospodarstwie odzież i obuwie ochronne przeznaczone wyłącznie do obsługi drobiu;
 5. stosować maty dezynfekcyjne przy wejściach do budynków, w których utrzymywany jest drób.

Jednocześnie informuję, że mieszkańcy i hodowcy powinni zgłaszać do lekarza weterynarii prywatnej praktyki, powiatowego lekarza weterynarii, wójta  każde podejrzenie wystąpienia choroby zakaźnej u drobiu oraz ptactwa dziko żyjącego.

Życzenia

ZAWIADOMIENIE

                                                                       Hanna, 6 grudnia 2019 r.

                                                                                                

                                                                             ZAWIADOMIENIE

  

          Na podstawie § 24 ust. 3 Statutu Gminy Hanna  oraz art.20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2019 r. poz. 506)  uprzejmie informuję,  że w dniu   20 grudnia 2019 r.  o godz. 10:30  w  sali GOKiS w Hannie odbędzie się XII sesja Rady Gminy Hanna.

 

Proponowany porządek obrad:

 

1.Otwarcie:

- stwierdzenie quorum,

- przyjęcie porządku obrad,

- przyjęcie protokołu z XI sesji Rady Gminy Hanna

2.Informacja z prac stałych komisji Rady Gminy Hanna

 1. Informacja wójta gminy z bieżącej działalności.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Hanna na 2020 rok.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Włodawskiemu.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego w budynku wielolokalowym.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2019.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na rok 2020.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2020.
 9. Wnioski i oświadczenia radnych.
 10. Dyskusja i zakończenie obrad.

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Hanna

/-/ Marek Kwietniewski

Wigilia 22.12.2019 r. godz. 17:00

Hanna jak co roku wprowadza w klimat Świąt Bożego Narodzenia. W parku postawiliśmy kilkumetrową choinkę, natomiast szopka bożonarodzeniowa tym razem stanie obok naszego kościoła. Właśnie tam w najbliższą niedzielę o godz. 17.00 zapraszamy na spotkanie opłatkowe. Tradycyjnie już będzie Św. Mikołaj z prezentami dla najmłodszych. W tym roku dorośli również coś od niego otrzymają. Nie zabraknie oczywiście wspólnego kolędowania oraz skromnego poczęstunku. Przed tym wydarzeniem po raz pierwszy w pełni zaprezentujemy tegoroczną iluminację świąteczną. Zapraszamy mieszkańców także innych gmin.

Ogłoszenie

Wójt Gminy Hanna zaprasza:

1. mieszkańców sołectwa Holeszów na zebranie wiejskie, które odbędzie się dnia 14 listopada 2019 r.

o godzinie 16.00 w świetlicy wiejskiej w Holeszowie. Przedmiotem zebrania będą wybory sołtysa oraz rady sołeckiej.

W przypadku braku frekwencji zebraniu w pierwszym terminie, wyznacza się drugi termin na ten sam dzień na godzinę 16.15.

2. mieszkańców sołectwa Pawluki na zebranie wiejskie, które odbędzie się dnia 15 listopada 2019 r. o godzinie

16.00 w remizie strażackiej w Dołhobrodach. Przedmiotem zebrania będą wybory sołtysa oraz rady sołeckiej.

W przypadku braku frekwencji zebraniu w pierwszym terminie, wyznacza się drugi termin na ten sam dzień na godzinę 16.15.

Podkategorie

Kalendarz wydarzeń

Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31