Aktualności

Konkurs Fotograficzny

Wójt Gminy Hanna 

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Hannie

zpraszają do udziału

w Konkursie Fotograficznym ,, Kocham Hannę"

- konkurs skierowany jest do wszystkich zaiteresowanych 

 - opisane prace konkursowe ( max. szt. 3 w formie papierowej i elektronicznej ) powinny być złożone do 17 .08.2012r. w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Hannie

Regulamin Konkursu jest udostepniony : w GOKiS -Hanna, na tablicach ogłoszeń, stronie internetowej ( Zasoby-GOKiS Pliki )

konkurs foto

 

„Rowerzysto, odpocznij!”

„Rowerzysto, odpocznij!”

W ramach przedsięwzięcia pn. „Trasy Rowerowe w Polsce Wschodniej” Wójt Gminy Hanna wystąpiła z propozycją do Zarządu Dróg Wojewódzkich w Lublinie, aby przy trasie rowerowej przebiegającej przez gminę Hanna miejsca obsługi rowerzystów wyznaczyć przy wieżach widokowych w Dołhobrodach i Hannie. Zwróciła się również z prośbą o ujęcie w projekcie 3-go miejsca obsługi rowerzystów w centrum Hanny. Planowana jest tu budowa wiaty turystycznej, gdzie turyści będą mogli skorzystać z dostępu do wody pitnej, energii elektrycznej oraz toalet.

„Gmina atrakcyjna turystycznie”

„Gmina atrakcyjna turystycznie”

Gmina Hanna przystąpiła do realizacji przedsięwzięcia pod nazwą „Dolina Bugu – bezgraniczne możliwości”. Projekt, którego beneficjentem jest Wola Uhruska będzie realizowany na terenie 6 gmin powiatu włodawskiego. Jego celem jest poprawa infrastruktury turystycznej, podniesienie atrakcyjności i  wizerunku gminy w oczach turystów. W gminie w ramach projektu będzie ustawiony witacz przy drodze wojewódzkiej nr 816 w miejscowości Kuzawka, dwa pomosty do wodowania kajaków na rzece Bug w Kuzawce na działce nr 372 oraz w Pawlukach na działce nr 361, wieże widokowe wraz z infrastrukturą w Hannie na działce 2046/6 i Dołhobrodach na działce 339/13, obie przy drodze wojewódzkiej nr 816. Całkowity koszt przedsięwzięcia poniesiony przez gminę Hanna w ramach współpracy wyniesie 36 297,00 zł jest rozłożony na lata 2012-2013. 

„Wolni od azbestu”

Wolni od azbestu”

Gmina Hanna w 2012 r. ze środków otrzymanych w wysokości 22 100 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu pod nazwą „Gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne – Usuwanie wyrobów zawierających azbest” odebrała i zutylizowała 31 ton eternitu od mieszkańców wsi Hanna, Janówka, Kuzawka, Nowy Holeszów. 2013 r. w zależności od ilości pozyskanych środków planowany jest odbiór eternitu od mieszkańców wsi Zaświatycze, Lack, Konstantyn, których podania oczekują na realizację. 

„Będzie ciepła woda?”

„Będzie ciepła woda?

Mieszkańcy gminy Hanna z dużym zainteresowaniem czekają na ogłoszenie wyników konkursu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego „Środowisko i czysta energia” Działanie 6.2 „Energia przyjazna środowisku”. Gmina Hanna złożyła projekt pt. „Eko-Energia w Gminie Hanna”. Obejmuje on instalację 265 szt. kolektorów słonecznych w obiektach prywatnych i 8 szt. w obiektach użyteczności publicznej, oraz 5 szt. kotłów centralnego ogrzewania wykorzystujące biomasę w: Szkoła Podstawowa w Holeszowie, Szkoła Podstawowa w Dołhobrodach, Szkoła Podstawowa w Dańcach, Szkoła Podstawowa w Hannie, Gimnazjum w Hannie. Z punktu widzenia samorządu lokalnego oraz mieszkańców gminy inwestycja opiewająca na sumę 2 925 649,00 zł ma charakter priorytetowy, gdyż tylko 15% kosztów ponoszą mieszkańcy przeliczając to np. (czteroosobowa rodzina montująca kolektory słoneczne o wartości ok. 12-13 tys. zł musi się liczyć z wydatkiem 2 tys. zł).

Lepsza droga

„Lepsza droga”

W drugiej połowie lipca rusza modernizacja drogi gminnej nr 104162L Baje-Łydyny w Dołhobrodach na odcinku 0+000 – 0+970 km. Remont wykonywać będzie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych S.A. 21-500 Biała Podlaska ul. Sidorska wyłonione w ramach przetargu spośród czterech startujących przedsiębiorstw. Modernizacja drogi będzie realizowana ze środków własnych gminy oraz środków pozyskanych z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych (FOGR). Wartość inwestycji według kosztorysu ofertowego wyniesie 146 368, 97 zł.

Azbest

Gmina Hanna informuje, że realizacja zadania pn.” Demontaż, transport i unieszkodliwianie materiałów zawierających azbestjest dotowana na podstawie umowy nr 152/2012/D/OZ z dnia 30.05.2012r. zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie. Kwota dofinansowania obejmuje 100% kosztów kwalifikowanych tj. kosztów demontażu, transportu i unieszkodliwienia materiałów zawierających azbest, w tym 50% ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego pod nazwą „Gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne, Część III – Usuwanie wyrobów zawierających azbest” oraz 50% ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.

wfosigw nfos

Wniosek - Pro bono

Informujemy, że w ramach projektu systemowego "Doskonalenie strategii zarządzania oświatą na poziomie regionalnym i lokalnym" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego i realizowanego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie w partnerstwie z Uniwersytetem Warszawskim, zespół projektowy UW przygotował Biblioteczkę Oświaty Samorządowej.

Biblioteczka Oświaty Samorządowej to seria sześciu publikacji przeznaczonych dla jednostek samorządu terytorialnego w Polsce. Obejmuje główne obszary zarządzania oświatą przez gminy, powiaty i województwa:

- Strategie oświatowe pod redakcją Anthony’ego Levitasa,

- Zarządzanie oświatą, pod redakcją Mikołaja Herbsta 

- Finansowanie oświaty, pod redakcją Mikołaja Herbsta

- Edukacja przedszkolna, pod redakcją Pawła Swianiewicza

- Informacje oświatowe, pod redakcją Jana Herczyńskiego

- Wskaźniki oświatowe, Jan Herczyński

Biblioteczka ma służyć ułatwieniu samorządom diagnozowania problemów oświaty oraz zachęceniu do odpowiedzialnego i strategicznego myślenia o prowadzonych szkołach i placówkach. Poszczególne tomy Biblioteczki zostaną przesłane nieodpłatnie do wszystkich JST w kraju (dwa z nich zostały już wysłane). Wersje elektroniczne publikacji zostaną opublikowane na stronie internetowej projektu:

http://www.ore.edu.pl/strona-ore/index.php?option=com_phocadownload&;;view=category&id=114:publikacje&Itemid=1173

Podkategorie

Kalendarz wydarzeń

Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31