Aktualności

OGŁOSZENIE O WYNIKACH KONSULTACJI PROJEKTU UCHWAŁY

O G Ł O S Z E N I E   O   W Y N I K A C H   K O N S U L T A C J I

Wójt Gminy Hanna ogłasza wyniki konsultacji projektu uchwały w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami mogącymi realizować zadania pożytku publicznego na 2019 rok

Konsultacje zostały przeprowadzone w okresie od 16.10.2018r. do 30.10.2018r., na podstawie uchwały Nr XVIII/95/16 Rady Gminy Hanna z dnia 27.09.2016r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach pożytku publicznego (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2016 r. poz. 4133).

Konsultacje miały formę pisemnego wyrażenia opinii o projekcie uchwały poprzez wypełnienie formularza.

We wskazanym okresie konsultacji został złożony formularz przez:

- Gminny Ludowy Klub Sportowy BUG HANNA, który pozytywnie opiniuje projekt uchwały i nie wnosi do niego uwag,

- Stowarzyszenie Seniorzy Hanna, który również pozytywnie opiniuje projekt uchwały i nie wnosi do niego uwag.

Wobec powyższego przedkłada się Radzie Gminy Hanna projekt uchwały w proponowanym zapisie.

 

Hanna, dn. 02.11.2018 r.                                                     Wójt Gminy Hanna

                                                                                                                                                            /-/ Grażyna Kowalik

 

Kalendarz wydarzeń

Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31