Aktualności

Ogłoszenie o wynikach konsultacji projektu uchwały: w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami mogącymi realizować zadania pożytku publicznego na 2018 rok

 O G Ł O S Z E N I E   O   W Y N I K A C H   K O N S U L T A C J I

Wójt Gminy Hanna ogłasza wyniki konsultacji projektu uchwały ,,w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami mogącymi realizować zadania pożytku publicznego na 2018 rok”.

Konsultacje zostały przeprowadzone w okresie od 11.10.2017r. do 25.10.2017r., na podstawie uchwały Nr XVIII/95/16 Rady Gminy Hanna z dnia 27.09.2016r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach pożytku publicznego (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2016 r. poz. 4133).

Konsultacje miały formę pisemnego wyrażenia opinii o projekcie uchwały poprzez wypełnienie formularza.

We wskazanym okresie konsultacji został złożony formularz przez:

- Gminny Ludowy Klub Sportowy BUG HANNA, który pozytywnie opiniuje projekt uchwały i nie wnosi do niego uwag,

- Stowarzyszenie Seniorzy Hanna, które proponuje uwzględnić promowanie i wspieranie pracy twórczej wśród seniorów oraz podejmowanie i rozwijanie społecznych inicjatyw na rzecz osób w wieku emerytalnym.

W związku z powyższym postanawiam ująć powyższą uwagę w projekcie uchwały.

Uchwalenie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami mogącymi realizować zadania pożytku publicznego na 2018 rok, stanowi wypełnienie zapisu art. 5a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.).

 

Hanna, dn. 31.10.2017 r.                                                                          Wójt Gminy Hanna

                                                                                                                                            / mgr Grażyna Kowalik /

Kalendarz wydarzeń

Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31