Aktualności

Informacja dotycząca zwrotu podatku akcyzowego w 2017 roku

Informacja dotycząca zwrotu podatku akcyzowego
w 2017 roku

Informacja dotycząca zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w 2017 roku

Terminy składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w 2017:

 1. od 1 lutego 2017r. do 28 lutego 2017r. producent rolny składa wniosek o zwrot podatku akcyzowego wraz z fakturami VAT lub ich kopiami potwierdzonymi przez upoważnionego przez wójta pracownika Urzędu Gminy za zgodność z oryginałem, stanowiące dowód zakupu oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie od
  1 sierpnia 2016 r. do 31 stycznia 2017r.
 2. od 1 sierpnia 2017r. do 31 sierpnia 2017r. producent rolny składa wniosek o zwrot podatku akcyzowego wraz z fakturami VAT lub ich kopiami potwierdzonymi przez upoważnionego przez wójta pracownika Urzędu Gminy za zgodność z oryginałem, stanowiące dowód zakupu oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie od
  1 lutego 2017r. do 31 lipca 2017r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2017r.


Limit zwrotu podatku w 2017r. wynosić będzie:

86,00 zł * ilość ha użytków rolnych


Termin załatwienia:

Decyzję wydaje się w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku o zwrot podatku.
Wypłata zwrotu podatku akcyzowego przyznanego na podstawie decyzji, następuje
w terminach:

 1. od dnia 1 kwietnia do dnia 30 kwietnia 2017r. – jeżeli wnioski o zwrot podatku zostały złożone w pierwszym terminie 
 2. od dnia 1 października do dnia 31 października 2017r. – jeżeli wnioski o zwrot podatku zostały złożone w drugim terminie 


Procedura i warunki ubiegania się o zwrot podatku akcyzowego zawartego
w cenie oleju napędowego zużywanego do produkcji rolnej w 2017 roku.

 

 1. W 2017r. producent rolny może składać do wójta, burmistrza(prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce położenia gruntów będących w posiadaniu lub współposiadaniu tego producenta rolnego(w tym dzierżawcy) wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej do wysokości limitu zwrotu określonego na 2017r., w dwóch terminach, tj.
 1. od 1 lutego 2017r. do 28 lutego 2017r. producent składa wniosek o zwrot podatku akcyzowego wraz z fakturami VAT(lub ich kopiami potwierdzonymi za zgodność z oryginałem) dokumentującymi zakup oleju napędowego do produkcji rolnej
  w okresie od 1 sierpnia 2016 r. do 31 stycznia 2017 r.,
 2. od 1 sierpnia 2017r. do 31 sierpnia 2017r. producent składa wniosek o zwrot podatku akcyzowego wraz z fakturami VAT(lub ich kopiami) potwierdzającymi zakup oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie od 1 lutego 2017r.
  do 31 lipca 2017 r.
 1. Za producenta rolnego uznaje się osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, będącą posiadaczem gospodarstwa rolnego w rozumieniu przepisów o podatku rolnym.
 2. Za gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów ustawy o podatku rolnym uważa się obszar gruntów sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków, jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione lub zakrzewione na użytkach rolnych o powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza.
 3. W przypadku, gdy grunty gospodarstwa rolnego stanowią przedmiot współposiadania, zwrot podatku akcyzowego przysługuje temu współposiadaczowi, co, do którego pozostali współposiadacze wyrazili pisemną zgodę(zgoda będzie wyrażana
  we wniosku i nie dotyczy współmałżonków).
 4. W przypadku, gdy producent rolny podlega wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego we wniosku, o którym mowa, w pkt 1 podaje numer z tego rejestru.
 5. Wzór wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej zostanie ogłoszony w drodze rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wzoru wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji
  i będzie również dostępny na stronach internetowych urzędów gmin, urzędów wojewódzkich, ośrodków doradztwa rolniczego oraz Ministerstwa Rolnictwa
  i Rozwoju Wsi(www.minrol.gov.pl), a także udostępniony w urzędach gmin do kopiowania.
 6. Faktura powinna spełniać wymogi określone w Ustawie  z dnia 7 grudnia 2012r.
  o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw
  (Dz.U. z 2013 r. poz. 35). Kwotę zwrotu podatku akcyzowego ustala się jako iloczyn ilości oleju napędowego zakupionego do produkcji rolnej, wynikającej
  z faktur VAT oraz stawki zwrotu do 1 litra określonej w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 21 listopada 2016r. w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju w 2017r.(Dz. U.  2016 r. 1934), z tym, że kwota zwrotu podatku nie może być wyższa niż kwota stanowiąca iloczyn stawki zwrotu na 1 litr oleju napędowego
  (1,00 zł/l), liczby 86 oraz powierzchni użytków rolnych będących w posiadaniu lub współposiadaniu producenta rolnego, wskazanej w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne według stanu na dzień 1 lutego danego roku. Przy ustalaniu
  w\w limitu nie uwzględnia się gruntów gospodarstw rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej oraz gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza w rozumieniu przepisów o podatku rolnym.
 7. Wójt, burmistrz(lub prezydent miasta) wydaje decyzję ustalającą wysokość zwrotu podatku akcyzowego w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku.
 8. Wypłata producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego nastąpi w terminie:
  a) 1 - 30 kwietnia 2017r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie,
  b) 1 - 31 października 2017r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie,
  przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

 

Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napdowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.pdf

 

Kalendarz wydarzeń

Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28