Aktualności

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania gminy o charakterze pożytku publicznego w 2017 roku

 O G Ł O S Z E N I E

Działając na podstawie art. 13, w związku z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817) oraz uchwały Nr XIX/103/16 Rady Gminy Hanna z dnia 8 listopada 2016 r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami mogącymi realizować zadania pożytku publicznego na 2017 rok (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2016 r., poz. 5396),

Wójt Gminy Hanna

o g ł a s z a

otwarty konkurs ofert na realizację zadania gminy o charakterze pożytku publicznego  w 2017 roku

    1.   Konkurs ofert dotyczy zadania:

1)      Rodzaj zadania:

Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

2)   Nazwa zadania:

  Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez szkolenie zawodników i ich udział w rozgrywkach sportowych w różnych dyscyplinach sportu.

       3)   Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania:

Na dofinansowanie danego zadania przeznacza się środki publiczne z budżetu Gminy w wysokości: 15 000,00 zł (piętnaście tysięcy złotych i 00/100).

       4)    Termin i warunki realizacji zadania:

a)  od dnia podpisania umowy do 30 listopada 2017 roku,

b) realizacja zadania powinna opierać się na odpowiedniej bazie materiałowej i sprzęcie potrzebnym do realizacji niniejszego zadania oraz na merytorycznym przygotowaniu kadry,

c)  dofinansowanie nastąpi w trybie wsparcia realizacji zadania publicznego; szczegółowe warunki realizacji zadania zostaną określone w umowie.

    2.   Zasady przyznawania dotacji:

     1)  Ze zgłoszonych ofert na realizację powyższego zadania zostaną wybrane – przez Wójta Gminy Hanna – oferty najkorzystniejsze, w trybie otwartego konkursu ofert przeprowadzonego w oparciu o przepisy ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Oferty są opiniowane przez komisję konkursową działającą na zasadach określonych w uchwale nr XIX/103/16 Rady Gminy Hanna z dnia 8.11.2016 r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami mogącymi realizować zadania pożytku publicznego na 2017 rok. Podmiot, którego oferta zostanie wybrana w niniejszym postępowaniu konkursowym zostanie powiadomiony o zleceniu zadania publicznego. Wybranym podmiotom zostanie udzielona dotacja z budżetu gminy po podpisaniu umowy.

     2)  Oferty mogą składać organizacje pozarządowe i inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie powyżej wymienionych zadań na terenie gminy.

     3)  Ofertę należy złożyć na formularzu zawartym w Załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2016 r., poz. 1300). Jeżeli oferent zamierza przeznaczyć na realizację zadania (oprócz wkładu finansowego) również wkład osobowy i rzeczowy, to wówczas jest zobowiązany wyliczyć i podać w ofercie wartość w złotych tych wkładów.

     4)   Do wypełnionego czytelnie formularza oferty, należy przedstawić  następujące dokumenty:

a)  kopia statutu, potwierdzoną za zgodność z oryginałem,

b)  sprawozdanie z działalności organizacji (podmiotu) za ostatni rok,

c)  wykaz kadry instruktorskiej i trenerskiej oraz animatorów sportu wraz z udokumentowanymi kwalifikacjami (poświadczona kserokopia).

    3.  Rozpatrywane będą wyłącznie oferty kompletne i prawidłowe, złożone według  obowiązującego wzoru, w terminie określonym w ogłoszeniu konkursowym.

    4.   Oferty należy składać w terminie do 21.02.2017r. do godz. 15:30 w Urzędzie Gminy Hanna, ul. Rynek 2/1, 22-220 Hanna, pok. nr 2, lub listownie w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „Oferta na konkurs realizacji zadania pożytku publicznego”.

    5.   Przy rozpatrywaniu ofert zostaną wzięte pod uwagę:

        1) możliwości zrealizowania zadania przez podmiot składający ofertę,

        2)  kalkulacja kosztów zadania w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania, przedstawiona w ofercie,

        3)   proponowana jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób realizujących zadanie,

      4) przy wniosku o wsparcie zadania – planowany przez oferenta udział finansowych środków własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego,

        5)  planowany wkład rzeczowy i osobowy oferenta, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków,

      6)  sposób realizacji zadań przez podmiot składający ofertę w latach poprzednich, z uwzględnieniem rzetelności i terminowości oraz sposobu rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.

    6.   Otwarty konkurs ofert zostanie przeprowadzony w dniu 22.02.2017r., o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Gminy Hanna,  sala posiedzeń. Konkurs ma charakter jawny.

   7.   Gmina Hanna w 2015 r. oraz w 2016 r. zrealizowała zadania pn: ,,Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez szkolenie zawodników i ich udział w rozgrywkach sportowych w różnych dyscyplinach sportu”, tego samego rodzaju na kwotę:

1)   w 2015 r. - opiewające na 25 424,25 zł, w tym kwotę 14 924,25 zł pokryto dotacją budżetową.

2)   w 2016 r. - opiewające na 25 267,27 zł, w tym kwotę 14 767,27 zł pokryto dotacją budżetową.

Szczegółowe informacje na temat konkursu można uzyskać pod numerem telefonu 83 3798023 lub w pok. 7

 

Ogłoszenie zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej gminy oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Hanna.

  Hanna, dn. 30.01.2017 r.                        

                                                                                                                                        Wójt Gminy Hanna

                                                                                                                                        /-/ Grażyna Kowalik

Kalendarz wydarzeń

Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30