– Zawiadomienie o XLVII sesji Rady Gminy Hanna – 30.11.2023 r.


21 listopada 2023 r.

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie § 24 ust. 3 Statutu Gminy Hanna  oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2023 r. poz. 40) uprzejmie informuję, że w dniu 30 listopada 2023 r. o godzinie 10:00 w Urzędzie Gminy Hannie odbędzie  XLVII sesja Rady Gminy Hanna.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie.
 2. Stwierdzenie kworum.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z XLVI  sesji Rady Gminy Hanna.
 5. Informacja z prac stałych komisji Rady Gminy Hanna.
 6. Informacja wójta gminy z bieżącej działalności.
 7. Podjęcie uchwały nr XLVII/271/2023 w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 rok.
 8. Podjęcie uchwały nr XLVII/272/2023 w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Gmina Hanna.
 9. Podjęcie uchwały nr XLVII/273/2023 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2024 rok.
 10. Podjęcie uchwały nr XLVII/274/2023 w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna przyjmowanej do obliczenia podatku leśnego na 2024 rok.
 11. Podjęcie uchwały nr XLVII/275/2023 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Hanna na 2024 rok.
 12. Podjęcie uchwały nr XLVII/276/2023 w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie gminy Hanna na 2024 rok.
 13. Podjęcie uchwał nr XLVII/277/2023 zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie gminy Hanna.
 14. Podjęcie uchwały nr XLVII/278/2023 w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków, położonym na terenie Gminy Hanna
 15. Podjęcie uchwały nr XLVII/279/2023 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na 2023.
 16. Podjęcie uchwały nr XLVII/280/2023 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2023.
 17. Wnioski i oświadczenia radnych.
 18. Zakończenie obrad. 

Przewodniczący Rady Gminy Hanna

/-/ Marek Kwietniewski

Back to top