– Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Hannie realizuje  Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023, który dofinansowany jest ze środków państwowego funduszu celowego – Funduszu Solidarnościowego.

Na realizację Programu w roku 2023 Gmina Hanna otrzymała:

– wartość dofinansowania: 670 837,50 zł

– całkowita wartość: 670 837,50 zł

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia.

Usługi asystenckie w ramach Programu skierowane są do mieszkańców Gminy Hanna:

 • dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji;
  • osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności wydane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573) albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionych.

   Usługi asystenckie w ramach Programu są bezpłatne.

    Usługi asystencji osobistej mogą w szczególności polegać na pomocy asystenta w:

   1. wykonywaniu czynności dnia codziennego dla uczestnika Programu;
   2. wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem Programu w wybrane przez uczestnika miejsce;
   3. załatwianiu spraw urzędowych;
   4. korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);
   5. zaprowadzaniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej lub przyprowadzaniu ich z niej.

   W wyniku realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023 na obszarze Gminy Hanna zapewnione zostaną:

   1)      możliwość skorzystania przez osoby niepełnosprawne z pomocy asystenta przy wykonywaniu codziennych czynności i funkcjonowaniu w życiu społecznym – łącznie zaplanowano 16740 godzin usług asystenckich;

   2)      ograniczenie skutków niepełnosprawności oraz stymulowanie osób niepełnosprawnych do podejmowania aktywności i umożliwienie realizowania prawa do niezależnego życia;

   3)      przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność oraz wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych, umożliwienie osobom niepełnosprawnym uczestnictwa w życiu lokalnej społeczności np. poprzez udział w wydarzeniach społecznych, kulturalnych, rozrywkowych czy też sportowych;

   Informacje na temat realizacji Programu na obszarze Gminy Hanna można uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Hannie lub pod numerem telefonu 83 3798208.

   Back to top