– Zaproszenie

Szanowni Państwo Radni

Rady Gminy Hanna

Na podstawie § 24 ust. 3 Statutu Gminy Hanna  oraz art.20 ust. 1 ustawy z dnia  8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2021 r. poz. 1372, 1834)  uprzejmie informuję,  że w dniu 21 grudnia  2021 r.  o godzinie 10:00 w Urzędzie Gminy w Hannie odbędzie się  XXIX sesja Rady Gminy Hanna. 

                         

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie.
 2. Stwierdzenie kworum.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z XXVIII sesji Rady Gminy Hanna.
 5. Informacja z prac stałych komisji Rady Gminy Hanna.
 6. Informacja wójta gminy z bieżącej działalności.
 7. Podjęcie uchwały nr XXIX/167/2021 w sprawie przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Hanna na lata 2021 – 2027.
 8. Podjęcie uchwały nr XXIX/168/2021 w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za pośrednictwem Wojewody Lubelskiego o zniesienie urzędowej nazwy miejscowości Wawdyje.
 9. Podjęcie uchwały nr XXIX/169/2021 w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Hanna i przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu.
 10. Podjęcie uchwały nr XXIX/170/2021 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej na rok 2021.
 11. Podjęcie uchwały nr XXIX/171/2021 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2021.
 1. Podjęcie uchwały nr XXIX/172/2021 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na rok 2022.
 2. Podjęcie uchwały nr XXIX/173/2021 w sprawie uchwały budżetowej na rok 2022.
 3. Wnioski i oświadczenia radnych.
 4. Zakończenie obrad. 

Przewodniczący Rady Gminy Hanna

/-/ Marek Kwietniewski

Back to top