O G Ł O S Z E N I E 

Działając na podstawie art. 13, w związku z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z późn. zm.), oraz uchwały Nr XVIII/111/2020 Rady Gminy Hanna z dnia 23 listopada 2020 r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok  (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2020 r. poz. 5985),   

Wójt Gminy Hanna

o g ł a s z a

otwarty konkurs ofert na realizację zadania gminy o charakterze pożytku publicznego  w 2021 roku

 1. Konkurs ofert dotyczy zadania:

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej.

2)   Nazwa zadania:

  Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez szkolenie zawodników i ich udział w rozgrywkach sportowych w różnych dyscyplinach sportu.

       3)   Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania:

Na dofinansowanie danego zadania przeznacza się środki publiczne z budżetu Gminy w wysokości: 38 000,00 zł (trzydzieści osiem tysięcy złotych i 00/100).

       4)    Termin i warunki realizacji zadania:

 1. a) od dnia podpisania umowy do 30 listopada 2021 roku,
 2. b) realizacja zadania powinna opierać się na odpowiedniej bazie materiałowej i sprzęcie potrzebnym do realizacji niniejszego zadania oraz na merytorycznym przygotowaniu kadry,
 3. c) dofinansowanie nastąpi w trybie wsparcia realizacji zadania publicznego; szczegółowe warunki realizacji zadania zostaną określone w umowie.
 4. Zasady przyznawania dotacji:
 1. kopia statutu, potwierdzoną za zgodność z oryginałem,
 2. sprawozdanie z działalności organizacji (podmiotu) za ostatni rok (jeżeli dotyczy),
 3. wykaz kadry instruktorskiej i trenerskiej oraz animatorów sportu wraz z udokumentowanymi kwalifikacjami (poświadczona kserokopia).
 4. Rozpatrywane będą wyłącznie oferty kompletne i prawidłowe, złożone według obowiązującego wzoru, w terminie określonym w ogłoszeniu konkursowym.
 5. Oferty należy składać w terminie do 12.03.2021r. do godz. 10:00 w Urzędzie Gminy Hanna, ul. Rynek 2/1, 22-220 Hanna, pok. nr 2, lub listownie w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „Oferta na konkurs realizacji zadania pożytku publicznego”.
 6. Przy rozpatrywaniu ofert zostaną wzięte pod uwagę:
 1. Otwarty konkurs ofert zostanie przeprowadzony w dniu 12.03.2021r., o godz. 10:30 w siedzibie Urzędu Gminy Hanna, sala posiedzeń. Konkurs ma charakter jawny.
 2. Gmina Hanna w 2019 r. oraz w 2020 r. zrealizowała zadania pn: ,,Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez szkolenie zawodników i ich udział w rozgrywkach sportowych w różnych dyscyplinach sportu”, tego samego rodzaju na kwotę:

Szczegółowe informacje na temat konkursu można uzyskać pod numerem telefonu  83 3798023.

Ogłoszenie zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej gminy oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Hanna.

  Hanna, dn. 18.02.2021 r.                                       

Wójt Gminy Hanna

/-/ Grażyna Kowalik

Exit mobile version